Disputas: Heidi Holmen

Master Heidi Holmen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Mobile health for diabetes self-management».

Foto: Sonja Balci

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Overlege Knud Bonnet Yderstræde, Endokrinologisk afdeling, Odense universitetshospital
  • Andreopponent: Professor Aslak Steinsbekk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Leder av komité: Professor Signe Flottorp, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Christina Foss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Lis Ribu, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Denne avhandlingen bygger på en randomisert kontrollert studie av hjemmeboende personer med type 2 diabetes i kommunehelsetjenesten, der man evaluerte en mobil-app med og uten helseveiledning for å se på langtidsblodsukker (HbA1c) og egenbehandling av diabetes. Studien fant ingen effekt av verken bruk av mobil-app alene eller i kombinasjon med helseveiledning på langtidsblodsukker. Vi fant derimot økt kunnskap og ferdigheter for egenbehandling av diabetes etter ett år blant de deltakerne som fikk både app og helseveiledning. Studien fant også at de som var 63 år eller eldre brukte appen mer sammenlignet med de yngre deltakerne.

Videre undersøkte vi hva som kjennetegnet deltakerne og deres endring av levevaner. Vi benyttet den Transteoretiske endringsmodellen, der deltakerne enten var i endringsfaser eller ikke-endringsfaser. Her var vi spesielt opptatt av endring i kosthold og endring i fysisk aktivitet. Først og fremst fant vi at deltakerne var belastet med en stor samtidighet av andre sykdommer og av overvekt, og denne sykdomsbyrden kan vanskeliggjøre deres endring av levevaner. Vi fant også at de deltakerne som var i endringsfaser hadde økt sannsynlighet for bedre egenbehandling av sin diabetes, samt økt sannsynlighet for høyere livskvalitet. Derimot for kostholdsendring, var det å være i en endringsfase assosiert med en lavere livskvalitet, noe som kan tyde på at det er spesielt krevende å endre kosthold.

Den tredje studien i avhandlingen er en kunnskapsoppsummering. Dette ble valgt basert på erfaringene fra utprøving av appen, men også at endring for det meste er assosiert med positive levevaner, samt funn fra kvalitative intervju med deltakerne. Her var målet å evaluere apper for egenbehandling av diabetes der man hadde funksjoner for å registrere målsettinger og sykdomsrelevante registreringer, men også for å få tilbakemeldinger og å kommunisere elektronisk med helsepersonell fortløpende. Dessverre er feltet preget av metodiske utfordringer, og det var ikke mulig å konkludere med at apper har effekt, annet enn at det kan være et positivt og viktig bidrag for mange.

Avhandlingen oppsummerer og diskuterer disse artiklene, og peker på nye områder for forskning som vil bli viktig i fremtiden, spesielt siden apper vil være et viktig bidrag i fremtidens helsetjeneste.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 7. des. 2017 13:18 - Sist endret 21. des. 2017 11:06