Disputas: Cand.san. Heidi Jerpseth – Medisinsk etikk

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians».

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Lektor Hanne Irene Jensen, Anæstesiologisk Afdeling, Vejle og Middelfart Sygehus
  • Førsteamanuensis Signe Søvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Professor Anners Lerdal, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øivind Larsen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis, Kristin Halvosern, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Mekanisk ventilasjon med maske eller respirator ved alvorlig KOLS: Beslutningsprosesser og pasientinvolvering   

Alvorlig syke pasienter med KOLS trenger ofte mekanisk ventilasjon med maske eller respirator når sykdommen forverrer seg.

I sin avhandling Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians har Heidi Jerpseth og medarbeidere undersøkt hvordan pasienter med alvorlig KOLS opplever sin sykdom og hvordan de erfarer at de er inkludert i beslutningsprosessen omkring egen behandling og omsorg. Videre har de ved intensiv - og lungeavdelinger undersøkt legers og sykepleieres vurderinger og verdivalg i behandling med mekanisk ventilasjon, samt hvordan de involverer pasienten i beslutningsprosessen.

Funnene viser at

-pasientene er svært sårbare og har store helseplager spesielt knyttet til tung pust, smerte, angst og ensomhet. De fleste av pasientene ønsket å delta i beslutningsprosessen om behandling med mekanisk ventilasjon, men de opplevde at de verken var involvert eller informert om prognose eller behandlingsalternativer.

-Legene opplevde at det var vanskelig å avgjøre om behandling med mekanisk ventilasjon var til pasientene beste. Til tross for at de opplevde avgjørelsen som kompleks, involverte de sjelden pasientene eller sykepleierne i beslutningsprosessen.

-Sykepleierne opplevde at de ofte var med å gi svært syke pasienter med KOLS mekanisk ventilasjon som de anså å ha liten nytteverdi og var uverdig.  Sykepleierne tok lite ansvar for å informere og samtale med pasientene. De opplevde at de ble skjøvet utover sidelinjen av legene, når beslutningene skulle tas.

Pasienter med alvorlig KOLS bør få planlagte samtaler med behandlende lege og sykepleier når de er i stabil fase hvor de får anledning til å diskutere sine ønsker og preferanser for videre behandling og omsorg. Tverrprofesjonelt samarbeid og pasientinvolvering bør tilstrebes i komplekse avgjørelser om mekanisk ventilasjon med maske eller respirator til pasienter med alvorlig og svært alvorlig KOLS.    

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 7. juni 2017 09:27 - Sist endret 7. juni 2017 09:36