Disputas: M.Sc.Lars-Kristian Lunde – Arbeidsmedisin

M.Sc.Lars-Kristian Lunde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Physical demands at work: objectively measured exposure and musculoskeletal pain in construction- and healthcare workers»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Allard van der Beek, Department of Public Health and Occupational Health, VU University Medical Center
  • Professor Liv Inger Strand, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Anthony Wagstaff, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Dag Bruusgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Kaj Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Sammendrag

Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å være en viktig faktor i utvikling av slike plager. Lars-Kristian Lunde og medarbeidere har studert arbeidere innenfor bygg og anlegg- og helse og omsorgssektorene på bakgrunn av at de har høy forekomst av muskelskjelettplager og selv rapporterer høye fysiske arbeidskrav.

Sammenlignet med objektive mål viser undersøkelsene at bruk av spørreskjemadata for å måle fysisk eksponering er upresist og kan være utilfredsstillende når man undersøker sammenheng mellom slike eksponeringer og helseutfall. I yrker med stor dag-til-dag variasjon anbefales det også at objektive målinger bør gå over flere dager.

Undersøkelser blant bygg- og anleggsarbeidere viste at den relative belastningen på hjertet under arbeid hovedsakelig befant seg på lave eller moderate nivåer og at det var få sammenhengende perioder over anbefalt nivå for en arbeidsdag. Denne belastningen varierte mellom yrker, og viste seg lavere med økende alder og økt kondisjon. Den relative hjertebelastningen på jobb hadde ingen sammenheng med rapporterte muskelskjelettplager.

Videre ble det i helse- og omsorgssektoren funnet at arbeidere med lengre perioder med sittende arbeid hadde lavere nivå av korsryggsmerter. Denne sammenhengen så man imidlertid ikke for bygg- og anleggsarbeidere. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom stående arbeid og korsryggsmerter i noen av sektorene.   

Doktorgradsarbeidet bidrar med verdifull vitenskapelig kunnskap ved å frembringe objektive mål på fysisk eksponering der mye av tidligere forskning har basert seg på spørreskjema, som man vet har en rekke begrensninger. 

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. sep. 2017 16:13 - Sist endret 14. sep. 2017 16:13