Disputas: Cand.san. Hilde Solli – Sykepleievitenskap

Cand.san. Hilde Solli ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare.»

Foto: Øivind Urkedal

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Per-Olof Sandman, Medicinsk fakultet, Umeå universitet
  • Professor Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning, Høgskulen på Vestlandet
  • Førsteamanuensis Lisbeth Thoresen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kari Nyheim Solbrække, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ulike relasjoner vokser frem mellom sykepleiere og pårørende når velferdsteknologi som skriftlige meldinger og videokonferanse, brukes som kommunikasjonsverktøy.

Velferdsteknologi er et satsingsområde både nasjonalt og internasjonalt. I den forbindelse er pårørende en viktig ressurs for at pasienter kan bo hjemme lengst mulig. Pårørende er slik sett et bindelegg mellom den formelle og den uformelle helsetjenesten. Et viktig spørsmål er om bruk av velferdsteknologi i form av kommunikasjonsverktøy, vil påvirke relasjonen mellom pårørende og helsepersonell? I sin avhandling, Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare, har Hilde Solli funnet at i et nettforum for eldre pårørende til personer med demens eller skader etter hjerneslag, vokste det frem relasjoner som var preget av empati, støtte, oppmuntring, omsorg og tilhørighet, gjennom kommunikasjon via skrevne meldinger. Sykepleier-pårørende relasjonen var fleksibel og dynamisk, med både nærhet og distanse ved bruk av videokonferanse som kommunikasjonsmiddel. Alle relasjoner mellom sykepleiere-pårørende og personene i pårørende gruppen, alternerte mellom asymmetriske og symmetriske relasjoner. Dette indikerer at den teoretiske definisjonen av begrepet «telecare» som viser en asymmetrisk helsepersonell-pårørende relasjon, bør utvides til å omfatte en mer symmetrisk relasjon mellom partene, slik at den blir mer i tråd med moderne oppfatning av hvordan relasjoner fungerer med teknologi som bindeledd i virtuelle kontekster. Avhandlingen bidrar med nyttig kunnskap om hvilke utfordringer og byrder pårørende står ovenfor, deres behov for fleksible omsorgstjenester, og hvordan de selv støtter hverandre innad i nettverket. Avhandlingen viser viktigheten av at helsetjeneste basert på bruk av velferdsteknologi, bør være ledet av helsepersonell som har adekvat kompetanse i å håndtere støtte utfra pårørendes behov, og som kjenner til muligheter og begrensninger ved bruk av teknologien.

For mer informasjon

Kontakt 

Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 12. sep. 2017 16:32 - Sist endret 13. sep. 2017 15:46