Disputas: Kari Modalsli Aaberg - Barnenevrologi

Cand.med. Kari Modalsli Aaberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical and epidemiological characteristics of childhood epilepsy.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Jakob Christensen, Institut for klinisk medicin - Neurologisk afdeling, Aarhus universitetet, Danmark
  • 2. opponent: Docent Ingrid Olsson Lindberg, Avdelningen för pediatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborg universitet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Leif Gjerstad, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Pål Surén, Barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Sammendrag

I avhandlingen «Kliniske og epidemiologiske karakteristika ved epilepsi hos barn» beskrives hvor ofte epilepsi forekommer blant barn i befolkningen, hvilke anfalls- og epilepsityper barna har, og hva som er årsaken til epilepsien. I tillegg beskrives anfallsprognosen og hvilke tilleggsvansker barn med epilepsi har.

Ved 10 års alder vil 1 av 150 barn i befolkningen ha eller ha hatt epilepsi. Risikoen for å få epilepsi er høyest det første leveåret. 60% av barna har en fokal epilepsi, mens 35% har en generalisert epilepsi. Hos 1/3 av barn finner man ved utredning en strukturell, genetisk, infeksiøs eller metabolsk årsak til epilepsien. Nesten 60% av barna blir anfallsfrie, mens 30% fortsetter å ha anfall til tross for behandling med epilepsimedisiner. Barn med epilepsi har i tillegg til sin epilepsi, en lang rekke tilleggsvansker, med kraftig økt risiko for å ha andre nevrologiske og/eller utviklingsmessige tilstander.

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske tilstandene hos barn. Det kliniske bildet ved epilepsi hos barn varierer mye og det gjør også prognosen. Mange barn med epilepsi har tilleggsvansker og trenger en bred medisinsk og nevrologisk tilnærming med fokus på mer enn anfall.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 4. juni 2018 08:50 - Sist endret 4. juni 2018 08:50