Disputas: Birgit Kvernflaten - Samfunnsvitenskap

M.Phil. Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal health at the margins: From global policies to local realities in rural Nicaragua.

Foto: Erik Berge

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Alicia Yamin, Visiting Professor of Law, Georgetown University, USA
  • 2. opponent: Professor Karen Marie Moland, Centre for International Health, University of Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Frich, Institute of Healt and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Center Director Sidsel Roalkvam, Centre for Development and Environment, Universitetet i Oslo

Sammendrag

FNs tusenårsmål nummer fem fokuserte på å redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre fjerdedeler innen 2015. I de siste årene før målenes tidsramme utløp var mødredødeligheten redusert på verdensbasis, men vi var fortsatt lagt fra å nå tusenårsmålet. Fokuset ble i økende grad på hvordan redusere dødeligheten blant de aller fattigste og mest marginaliserte kvinnene. I avhandlingen utforsker Birgit Kvernflaten hvordan målene om å redusere mødredødeligheten har blitt implementert på landsbygda i et av Nicaraguas fattigste områder hvor antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet og fødsel er høyere enn landsgjennomsnittet.

Avhandlingen er basert på langvarig feltarbeid, hvor Kvernflaten har studert den Nicaraguanske regjeringens helsestrategier om å bedre helsen i fattige områder. Nicaragua har fokusert på å få alle kvinner til å føde på sykehus istedenfor hjemme, i tråd med tusenårsmålenes indikatorer for fremskritt. Kvernflaten har møtt både helsearbeidere, tradisjonelle jordmødre, lokale politikere og kvinner, og studert deres oppfatninger, erfaringer og refleksjoner rundt graviditet og fødsel, og opplevelser av regjeringens strategier. Avhandlingen viser hvordan globale strategier blir forhandlet i nasjonal og lokal kontekst, og diskuterer konsekvensene av det enorme fokuset på å få kvinner til å føde på sykehuset. Avhandlingen viser hvordan kvinner blir nærmest presset til sykehusfødsler og hvordan presset har skapt en frykt hos helsearbeidere om å bli holdt personlig ansvarlig for dødsfall. Samtidig opplever mange kvinner fødselstilbudet på sykehuset som lite tilfredsstillende. Resultatet er at de mest marginaliserte kvinnene som strategiene fokuserte spesifikt på å inkludere, trekker seg enda lengre unna. 

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. jan. 2018 09:47 - Sist endret 18. jan. 2018 14:51