Disputas: Sven Eirik Ruud - Deskriptiv epidemiologi

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): lmmigrants' utilization of a public emergency primary healthcare clinic in Oslo - A crosssectional study among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency Outpatient clinic.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Signe Smith Jervelund, Avdeling for Sundhetstjenesteforskning, Insitut for Folkesundhetsvitenskap, Københavns Universitet, København K, Danmark
  • 2. opponent: Professor Egil Andreas Fors, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kåre Moen, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Gunnar Tellnes, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bård Natvig, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Arbeidsinnvandrere fra Polen og Sverige er høyt representert i en mangfoldig gruppe av pasienter som oppsøker legevakten for akutt hjelp. De rapporterer også en lavere tilknytting til fastlegeordningen enn nordmenn og andre innvandrergrupper. Den offentlige legevakten i Oslo utgjør en viktig og utfordrende møteplass mellom innvandrerpasienter og helsevesenet. Forbruk av øyeblikkelig hjelp helsetjenester kan være et mål på hvor godt et helsevesen fungerer.  I sin PhD-avhandling “Immigrants’ utilization of a public emergency primary health care clinic in Oslo” har lege og forsker Sven Eirik Ruud sett på innvandreres bruk av den offentlige legevakten i Oslo, pasientenes egen hastegradsvurdering og årsaker til valg av legevakt fremfor fastlege for akutt henvendelser. Undersøkelsen fra 2009 viser at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som én gruppe utgjorde 42 % av pasientene på Allmennlegevakten og 29 % av pasientene på Skadelegevakten, mens andelen ellers i befolkningen i Oslo var 27 %. Studien viser også at innvandrere med bakgrunn fra Øst-Europa, Asia og Afrika opplever en høyere hastegrad for sin akutte helsetilstand sammenliknet med nordmenn og innvandrere med vestlig bakgrunn. I tillegg er det stor forskjell i hvordan pasienten og legen opplever hastegraden av den medisinske tilstanden på legevakt. Blant pasienter som oppsøker Allmennlegevakten på egen hånd mener 27 % at de er i behov for medisinsk hjelp innen en time, mens legene mener dette bare gjelder for to prosent. En viktig årsak til valg av legevakt for både innvandrere og nordmenn er at det er vanskelig å få time raskt nok hos fastlegen og tidligere erfaringer om rask tilgang til helsehjelp på legevakten. Studien bidrar til økt kunnskap om Oslo befolkningens bruk av offentlig legevakttjeneste og fastlegetilhørighet blant innvandrere og subgrupper av innvandrere. Dette kan gi helsemyndighetene bedre grunnlag for å tilrettelegge for en hensiktsmessig og likeverdig helsetjeneste.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 21. sep. 2018 09:29 - Sist endret 21. sep. 2018 13:22