Disputas: Edel Jannecke Svendsen

Edel Jannecke Svendsen ved Institutt for Helse og Samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): Restraint during medical procedures in hospitalized preschool children - An exploratory study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Inger Hallström, Institutionen fór hälsovetenskaper, Lund Universitet
  • Andreopponent: Professor Solfrid Vatne, Avdling for helse-og sosialfag, Høgskolen i Molde
  • Leder av komiteen: Professor Per Lagerløv, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Nortvedt, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ida Torunn Bjørk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fysisk tvang på barn kan forekomme under medisinske prosedyrer i sykehus. Praksisen er problematisk fordi den potensielt kan være et traume for barnet. Videofilm, feltnotater og intervjuer ble brukt for å studere tvang under innleggelse av perifer venekanyle. Førskolebarn, foreldre, leger og sykepleiere deltok i studien. Det ble utviklet en typologi om barns uttrykk under prosedyren: protest, flukt og resignasjon. Videre ble det identifisert hvordan foreldre og helsepersonell overså barnets sterke protester ved å holde en pågående hverdagslig samtale mens barnet ble holdt fast. Perspektivene til sykepleiere, leger og foreldre ble utforsket. Helsepersonell hadde lite faglig bevissthet om tvang men forsøkte å begrense bruken. De mente at foreldrene påvirket tvangen. Foreldre var usikre på hvilken kvalitet på prosedyren de kunne forvente og hvilken rolle de selv hadde i situasjonen. Resultatene kan bidra til å bedre anerkjenne barns meninger og følelser, og øke bevisstheten om de uklare roller foreldrene er forventet å påta seg under medisinske prosedyrer. Det er videre behov for å utvikle alternativer til tvang.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 7. mars 2018 09:47 - Sist endret 7. mars 2018 13:21