Disputas: Kristine Vejrup - Miljøepidemiologi

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prenatal mercury exposure and associations with birth weight and neurodevelopment in children.

Foto: Siri-Ann Haugsnes

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Lars Rylander, Avdeling for arbets- och miljømedisin, Medicinska Fakulteten, Lund Universitet, Lund, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Post.doc. Marianne Skreden, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder, Kristiansand, Kristiansand,
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Bjørklund Holven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo,

Disputasleder

Professor Nanna Lien, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Per Magnus, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kvikksølveksponering i mors liv og påvirkning på fødselsvekt og språkutvikling ved 3 og 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa)

Hva er omfanget av kvikksølv eksponering fra kostholdet hos norske gravide kvinner, og hvordan påvirker mors kvikksølvnivåer barnets fødselsvekt og språkutviklingen ved 3 og 5 års alder? Dette er forskningsspørsmålene som er undersøkt i dette doktorgradsarbeidet fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) som følger 114 000 barn fra tidlig i svangerskapet og gjennom oppveksten.

Våre resultater viste at kvikksølvnivåene i kostholdet til de gravide er gjennomsnittlig lavt, men at eksponeringen av kvikksølv øker i takt med inntak av fisk og sjømat. Dette gjenspeiles også i de målte blodnivåene av kvikksølv. Videre fant vi at mors inntak av fisk og sjømat i svangerskapet var positivt for fødselsvekt og språkutviklingen, men at kvikksølvinnholdet samtidig reduserte den positive effekten av sjømat når eksponeringen øker. Hovedkonklusjonen i denne avhandlingen støtter gjeldende kostråd for gravide kvinner om å spise fisk og sjømat under svangerskapet, men å redusere inntaket av fisk med høyt innhold av kvikksølv.

Fosterets kvikksølvpåvirkning ble vurdert gjennom å beregne eksponerings nivåene fra kostholdet til mor under graviditeten. I tillegg ble nivåene av kvikksølv målt i blodet til en gruppe av de gravide. De aller fleste barna i studien så ut til å være upåvirket av kvikksølv i mors kosthold, men i de statistiske analysene så vi tegn på noe lavere fødselsvekt med økende eksponering. Selv om kvikksølv eksponeringen var gjennomgående lav både beregnet fra kostholdet og målt i mors blod, ble det blant mødre med den høyeste kvikksølv mengde i kostholdet funnet tegn på negativ påvirkning på noen av språkutviklingsmålene. Dette indikerte at den positive assosiasjonene mellom sjømatinntak og språkutvikling ville vært større hvis ikke fisken hadde vært forurenset med kvikksølv.  I analysene ble det tatt hensyn til andre faktorer av betydning for barnas utvikling, blant annet sosioøkonomisk status, kjønn, søsken og ammehistorikk.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. feb. 2018 14:56 - Sist endret 14. feb. 2018 08:37