Disputas: Kjell Vegard Fjeldheim Weyde

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Road Traffic Noise and Children’s Sleep and Health.

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Maria Albin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Jon Øyvind Odland, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hein Stigum, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Haakon Meyer, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Gunn Marit Aasvang, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet, Oslo

Sammendrag

Dette prosjektet undersøkte om det er noen sammenheng mellom eksponering for veitrafikkstøy og søvn og helse hos barn. Blant 7-åringer fant vi at økt støy hadde sammenheng med kortere søvnlengde for jenter, men ikke gutter. For 8-åringer hadde økt støy, både i barndommen og under svangerskapet, sammenheng med økt grad av uoppmerksomhet. Støy i svangerskapet hadde også sammenheng med barns vekstutvikling fra fødsel til 8-årsalder. Barn av mødre som var utsatt for høyere støynivåer i svangerskapet, hadde større økning i kroppsmasseindeks (KMI) i denne perioden. Samlet sett indikerer resultatene at veitrafikkstøy kan påvirke barns helse og fungering på en negativ måte. Det bør legges vekt på å beskytte barn mot høye nivåer av veitrafikkstøy, både under svangerskapet og i barndommen. I prosjektet var nivåer av veitrafikkstøy beregnet for hvert enkelt barns hjemstedsadresse(r). Det ble benyttet informasjon fra Den norske mor og barn-studien (MoBa), Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå. Informasjon om søvn, uoppmerksomhet og KMI var basert på mødrenes rapportering. I analysene er det tatt hensyn til andre viktige faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom vegtrafikkstøy og helse, som blant annet barnets kosthold, fysisk aktivitet, luftforurensning samt foreldrenes utdanning og inntekt.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 23. mai 2018 15:15 - Sist endret 28. mai 2018 09:19