Den 22. nasjonale helseøkonomikonferansen 21. – 22. November 2022

Etter to års pause på grunn av pandemien kan de helseøkonomiske forskningsmiljøene i Norge nok en gang invitere til nasjonal helseøkonomikonferanse.

Foto av hovedbygningen til Sundvolden Hotel

Foto: Sundvolden Hotel

Den nasjonale helseøkonomikonferansen  har i over 20 år vært et årlig møtested mellom offentlig forvaltning, helseforetak, industri og apotek, helsepersonell og forskere.  Årets konferanse blir 21. – 22. november på Sundvolden hotell med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo som teknisk arrangør. Medarrangører og programkomitemedlemmer er fra Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Det blir fire hovedtemaer: Korona-pandemien, Primærhelsetjenester, Spesialisthelsetjenester og Legemidler.

Tema 1: Spesialisthelsetjenesten

Et offentlig utvalg – Sykehusutvalget – ser for tiden på styringen av sykehusene. De skal bl.a. «vurdere tiltak for å redusere markedstenkningens plass i styringen av sykehusene». På oppdrag for Sykeutvalget gjør Helseøkonomisk analyse en gjennomgang av erfaringer med konkurranse og innsatsstyrt finansiering. Funnene fra denne studien presenteres og kommenteres på konferansen. Samtidig har regjeringen varslet at den ønsker å avvikle ordningen med Fritt behandlingsvalg (FBV). På konferansen presenteres og kommenteres viktige funn fra evalueringen av FBV.

Tema 2: Legemidler

Utvikling og markedsføring av dyre legemidler stiller den offentlige finansieringen av legemidler under press. Mange mener nye finansieringsmåter trengs – men hvilke er aktuelle og kan innebære forbedring? I denne sesjonen er det to deltemaer. Det første er den statlige anbudsordningen for innkjøp av legemidler. Det andre undertemaet er presisjonsmedisin og usikkerhet.

Tema 3: Primærhelsetjenester

Fastlegeordningen er populær i befolkningen samtidig som det er bekymring for rekruttering av fastleger under dagens rammevilkår. Denne sesjonen starter med Professor Kim Rose Olsen fra Syd-dansk universitet som vil beskrive danske reformer i organisering og finansiering av allmennlegetjenesten.  Vi får også en gjennomgang av forskningen for å undersøke effektene av disse reformene. Sesjonens andre del starter med to innlegg om evalueringene av to sentrale forsøk i norsk primærhelsetjeneste: Forsøket med digital hjemmeoppfølging og forsøket med primærhelseteam. Innleggene blir kommentert og diskutert av norske beslutningstakere og fagpersoner.

Tema 4: Korona-pandemien

I denne sesjonen er temaet hvordan erfaringene fra korona-pandemien kan brukes til å forbedre håndteringen av neste pandemi. Spørsmål som blir stilt er: Koronakrise hos økonomene? Lærdommer for fremtidige analyser, beslutningsgrunnlag i en samfunnskrise: Lærdommer fra økonomiske utredninger og økonomisk evaluering av intervensjoner mot smittsomme sykdommer. Hvordan redusere gapet mellom teori og praksis?

Praktiske opplysninger

Sted: Sundvolden hotel, Krokkleiva, 55 min fra Gardermoen direkte buss eller taxi.  Bil fra Oslo sentrum ca 40 min. Gratis parkering ved hotellet.

Nettside: www.sundvolden.no 
E-post: sundvolden@sundvolden.no
Telefon: 32 16 21 00

Dato: Mandag 21. og tirsdag 22. november
21. november fra kl. 10.00 til ca. kl. 17.00. 
22. november fra kl. 9.00 til kl. 15.15.

Deltageravgift: "Full pakke" på konferansen koster kr 4300 som inkluderer overnatting, pensjon og alle foredrag. Dagpakke x 2 uten middag koster kr 2700. Dagpakke x 2 med middag koster kr 3300.

Reiseutgifter dekkes av den enkelte. Det blir satt opp buss fra/til Gardermoen, påmeldingsfrist buss 11.11. Deltagerne blir holdt ansvarlig for "no show” utgifter på hotellet.

Påmelding

Påmelding til Berg-Hansen via web.
 

Trykk her for påmelding

Påmelding er bindende. Bekreftelse for påmelding sendes fortløpende. Det er begrenset antall plasser. 

Program

Mandag 21 november 


10.00 Velkommen
 

Spesialisthelsetjenesten I

 • Innledning. Jon Magnussen, NTNU
 • Konkurranse og incentiver i spesialisthelsetjenesten. Erfaringer. Geir Godager, Universitetet i Oslo og Helseøkonomisk analyse AS
 • Forberedt kommentar - Kurt Brekke, Norges Handelshøyskole
 • Spørsmål og kommentarer

11.15 - 11:30 Pause

Spesialisthelsetjenesten II 

 • Evaluering av fritt behandlingsvalg. Oddvar Kaarbøe, Universitetet i Bergen og Ge Ge, Universitetet i Oslo
 • Forberedt kommentar: Lars Lien
 • Forberedt kommentar: Elisabeth Selvaag, Legeforeningen
 • Spørsmål og kommentarer

12.40 – 13.40 Lunsj


Legemidler I – Anbud på legemidler 

 • Innledning om anbudssystemet. Nicolai Maric Bjørnæs, Sykehusinnkjøp
 • Kostnadsendring i Norge for "dyre" medikamenter i behandling av revmatoid artritt i perioden 2010-19. Alen Brkic, Sørlandet sykehus
 • Kommentar. Pål Rydstrøm, Sykehusinnkjøp 
 • Kommentar. Kirsti Nyhus, LMI 

Legemidler II – Presisjonsmedisin og usikkerhet

 • Introduksjon. Emily Burger, Universitetet i Oslo
 • Bruk av eksperter i evaluering av presisjonsmedisin. Magnus Hagen Bangum, Abbvie.
 • Økonomisk evaluering av presisjonsmedisin: MetAction studien. Eline Aas, Universitetet i Oslo

17.00 Møteslutt

19.00 Middag
 

Tirsdag 22 november


9:00 Velkommen til dag 2
 

Primærhelsetjenesten 

 • Organisasjon og finansiering av allmennlegetjenesten i Danmark. Kim Rose Olsen, Syd-dansk Universitet.
 • Kommentar: Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet
  Kommentar: Nils Kristian Klev, Allmennlegeforeningen
 • Fastlegens betydning for pasientenes helse. Julie Riise, Universitetet i Bergen

10.30 – 11:00   Pause

11:00

 • Kan primærhelseteam og digital hjemmeoppfølging bidra til en bedre primærhelsetjeneste? To innlegg fra evalueringene. Birgit Abelsen, UiT Norges arktiske universitet og Hanna Løyland, Oslo Economics.
 • Kommentar: Ingrid Bjerring, Lier kommune
 • Kommentar: Rune Hallingstad, Norsk Sykepleierforbund 
 • Kan epostmeldinger påvirke fastlegenes praksis? Ole Kristian Aars, Universitetet i Oslo

12.45 – 13.45 Lunsj
 

13:45

Korona-pandemien

 • Koronakrise hos økonomene? Lærdommer for fremtidige analyser. Erik Magnus Sæther, Oslo Economics. 
 • Beslutningsgrunnlag i en samfunnskrise: Lærdommer fra økonomiske utredninger. Ingrid Hjort, Handelshøyskolen BI.
 • Økonomisk evaluering av intervensjoner mot smittsomme sykdommer. Hvordan redusere gapet mellom teori og praksis? Hans Olav Melberg, UiT Norges Arktiske Universitet.

15.15 Slutt

Programkomite og medarrangører

Tor Iversen, UiO

Jon Magnussen, NTNU

Jan Abel Olsen, UiT

Julie Riise, UiB

Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet

Anna Stoinska-Schneider, Folkehelseinstituttet

Spørsmål til arrangør

Tor Iversen (faglig)

E-post: tor.iversen@medisin.uio.no

 

Kristi Brinkmann Lenander

E-post: k.b.lenander@medisin.uio.no

Emneord: Helseøkonomi, helse, helsepolitikk
Publisert 20. sep. 2022 15:43 - Sist endret 20. nov. 2022 18:48