Webseminar

Hensikten med web-seminarene er, gjennom studentfremlegg og diskusjoner i grupper, å bidra til økt kunnskap og refleksjonsnivå om sentrale substansielle, metodologiske og teoretiske spørsmål knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og bidra til å sikre kvaliteten på den enkelte stipendiats ph.d.-prosjekt.

Seminarene gjennomføres ved at sentrale tema innenfor forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i særdeleshet, blir tematisert gjennom at framlegg og diskusjoner knyttes opp mot stipendiatenes egne forskningsprosjekt, og drøftes i lys av sentral litteratur.

Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene.

Videre er hensikten at stipendiatene skal få erfaring i å gi og motta konstruktiv faglig kritikk, «peer review» (kollegaveiledning), og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene. Stipendiatene legger derfor frem problemstillinger knyttet til egne prosjekt på seminarene, og fungerer etter tur som opponenter for hverandre. Seminarene legger dermed til rette for at studentene både skal få fordypet kunnskap og innsikter, samtidig som de øver seg på å gi og ta konstruktiv kritikk. Seminarene ledes av to seniorveiledere.

Kommende

Tid og sted: 12. des. 2022, Zoom

Dette seminaret vil diskutere validitetsspørsmål knyttet til ulike vitenskapstradisjoner. Målet er økt kunnskap om og evne til å vurdere og argumentere for valg i eget prosjekt, samt øke ferdighetene i å vurdere om sentrale validitetskrav er oppfylt i ulike typer prosjekter.

Tid og sted: 15. des. 2022, Zoom

Dette seminaret tematiserer metodiske spørsmål, og vi vil løfte frem og diskutere analyseutfordringer knyttet til studentenes prosjekter. Hensikten er at stipendiatene skal få innsikt i, og reflektere over, spesielle utfordringer knyttet til metodespørsmål i eget prosjekt og mer generelt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tidligere

Tid og sted: 17. nov. 2022, Zoom

Dette webinaret bygger videre på forelesninger og diskusjoner fra Introduksjonskurset. Tema er kunnskapsbehov og forskningsutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt brukermedvirkning i forskning.

Tid og sted: 8. nov. 2022, Zoom

Dette seminaret vil ta opp og problematisere ulike vitenskaps-/kunnskapstradisjoner med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter. Stipendiatene skal få økt forståelse for vitenskapelig valg og hvilke implikasjoner disse har med tanke på vitenskapelig kunnskapsbygging og relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Tid og sted: 4. mai 2022, Zoom

Dette seminaret fokuserer på bruk av teori i forskning, særlig i forskning knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Diskusjonene knyttes opp mot deltakernes egne ph.d.-prosjekter.

Tid og sted: 3. mai 2022, Zoom

Tema for dette seminaret er kappeskriving: Hvordan skape en helhet i avhandlingen, og sikre konsistens og sette eget prosjekt inn i en større vitenskapelig sammenheng. 

Tid og sted: 2. mars 2022, Zoom

Dette seminarer vil ha hovedfokus på metodiske spørsmål og vi vil løfte frem og diskutere analyseutfordringer knyttet til studentenes prosjekter. Hensikten er at stipendiatene skal få innsikt i, og reflektere over, spesielle utfordringer knyttet til metodespørsmål i eget prosjekt og mer generelt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tid og sted: 1. mars 2022, Zoom

Dette seminaret vil tematisere problemstillinger knyttet til artikkelskriving og akademisk formidling av forskning innen ulike vitenskapelige tradisjoner.

Tid og sted: 15. des. 2021, Zoom

Dette seminaret retter vi oppmerksomheten mot brukermedvirkning i forskning. Vi legger særlig vekt på muligheter og  utfordringer knyttet til å involvere brukere i forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Brukerbegrepet drøftes opp mot andre «interessenter» av forskning (helsepersonell, byråkrater, politikere). Hensikten er å øke kunnskapen om brukermedvirkning i forskning, krav og metoder for dette, samt bidra til refleksjon over brukermedvirkning i den enkelte stipendiats prosjekt. Spørsmål som har relevans på tvers av prosjekter vil bli aktualisert gjennom stipendiatenes presentasjoner og diskusjon.

Tid og sted: 7. des. 2021, Zoom

Dette seminaret vil diskutere validitetsspørsmål knyttet til ulike vitenskapstradisjoner. Målet er økt kunnskap om og evne til å vurdere og argumentere for valg i eget prosjekt, samt øke ferdighetene i å vurdere om sentrale validitetskrav er oppfylt i ulike typer prosjekter.

Tid og sted: 17. nov. 2021, Zoom

Dette seminaret bygger videre på forelesninger og diskusjoner fra Introduksjonskurset, og drøfter kunnskapsbehovet og de forskningsmessige utfordringene ved forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Diskusjonene tar utgangspunkt i Introduksjonskursets litteratur og legger særlig vekt på kunnskapsbehov og forskningsutfordringer i tilknytning til den enkelte stipendiats prosjekt. Spørsmål som har relevans på tvers av prosjekter vil bli aktualisert gjennom presentasjon og diskusjon.

Tid og sted: 4. nov. 2021, Zoom

Dette seminaret vil ta opp og problematisere ulike vitenskaps-/kunnskapstradisjoner med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter. Stipendiatene skal få økt forståelse for vitenskapelig valg og hvilke implikasjoner disse har med tanke på vitenskapelig kunnskapsbygging og relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Tid og sted: 6. mai 2021, Zoom

Tema for dette seminaret er kappeskriving: Hvordan skape en helhet i avhandlingen, og sikre konsistens og sette eget prosjekt inn i en større vitenskapelig sammenheng. 

Tid og sted: 5. mai 2021, Zoom

Dette seminaret fokuserer på bruk av teori i forskning, særlig i forskning knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Diskusjonene knyttes opp mot deltakernes egne ph.d.-prosjekter.

Tid og sted: 18. mars 2021, Zoom

Dette seminaret vil tematisere problemstillinger knyttet til artikkelskriving og akademisk formidling av forskning innen ulike vitenskapelige tradisjoner.

Tid og sted: 3. mars 2021, Zoom

Dette seminarer vil ha hovedfokus på metodiske spørsmål og vi vil løfte frem og diskutere analyseutfordringer knyttet til studentenes prosjekter. Hensikten er at stipendiatene skal få innsikt i, og reflektere over, spesielle utfordringer knyttet til metodespørsmål i eget prosjekt og mer generelt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tid og sted: 10. des. 2020, Zoom

Dette seminaret vil diskutere validitetsspørsmål knyttet til ulike vitenskapstradisjoner. Målet er økt kunnskap om og evne til å vurdere og argumentere for valg i eget prosjekt, samt øke ferdighetene i å vurdere om sentrale validitetskrav er oppfylt i ulike typer prosjekter.

Tid og sted: 9. des. 2020, Zoom

Dette seminaret retter vi oppmerksomheten mot brukermedvirkning i forskning. Vi legger særlig vekt på muligheter og  utfordringer knyttet til å involvere brukere i forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Brukerbegrepet drøftes opp mot andre «interessenter» av forskning (helsepersonell, byråkrater, politikere). Hensikten er å øke kunnskapen om brukermedvirkning i forskning, krav og metoder for dette, samt bidra til refleksjon over brukermedvirkning i den enkelte stipendiats prosjekt. Spørsmål som har relevans på tvers av prosjekter vil bli aktualisert gjennom stipendiatenes presentasjoner og diskusjon.

Tid og sted: 11. nov. 2020, Zoom

Dette seminaret bygger videre på forelesninger og diskusjoner fra Introduksjonskurset, og drøfter kunnskapsbehovet og de forskningsmessige utfordringene ved forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Diskusjonene tar utgangspunkt i Introduksjonskursets litteratur og legger særlig vekt på kunnskapsbehov og forskningsutfordringer i tilknytning til den enkelte stipendiats prosjekt. Spørsmål som har relevans på tvers av prosjekter vil bli aktualisert gjennom presentasjon og diskusjon.

Tid og sted: 5. nov. 2020, Zoom

Dette seminaret vil ta opp og problematisere ulike vitenskaps-/kunnskapstradisjoner med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter. Stipendiatene skal få økt forståelse for vitenskapelig valg og hvilke implikasjoner disse har med tanke på vitenskapelig kunnskapsbygging og relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.