Multimorbiditet som vitenskapelig, klinisk og organisatorisk utfordring

Ph.d.-kurs i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)

Med utgangspunkt i kliniske hverdagskasuistikker drøfter vi hvilken utfordring multimorbiditet representerer for dagens helsetjeneste og forskning. Kurset skal gi dypere innsikt i eksisterende vitenskapelig litteratur og tenkning om fenomenet multimorbiditet. Målet er å fremme valid og praksisrelevant forskning og fagutvikling både i primærhelsetjenesten og gjennom samhandling med 2. og 3. linjetjenesten.  Kursdeltagerne skal bli kjent med pågående forskning på feltet og få innsikt i hvordan relevante forskningsspørsmål utvikles og operasjonaliseres. Under kurset skal deltakerne arbeide spesifikt med ideer om hvilken framtidig forskning som trenges på feltet.

Arrangør: NTNU v/ Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Trondheim

Godkjent som Phd kurs og Klinisk emnekurs:

Ph.d kurs: Kurset inkludert forberedelse og avsluttende hjemmeeksamen gir 2 studiepoeng (ECTS). I tillegg til 27 kurstimer, kommer forarbeid og hjemmeeksamen. Evalueringen er todelt; 50% baseres på presentasjon av gruppearbeid under kurset, 50% på individuell hjemmeeksamen etter kurset.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Klinisk emnekurs for allmennmedisin og samfunnsmedisin: Kurset (27 kurstimer uten forarbeid og hjemmeeksamen) søkes godkjent som 20 timers klinisk emnekurs.

For begge varianter av kurset er det obligatorisk å delta på alle tre kursdager.

Målgruppe: Ph.d.- og forskerlinjekandidater (kurs med forarbeid og hjemmeeksamen). Praktiserende allmennleger/samfunnsmedisinere (kurs uten forarbeid og hjemmeeksamen).

Antall deltakere: Max 30, ph.d.- kandidater har fortrinnsrett.

Opptakskriterier til ph.d.-kurs: Opptak i ph.d.-program. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin, og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer prioriteres.

Påmeldingsfrist: 12. januar 2014

Program

OBS: Søkere som ikke er tatt opp på ph.d-programmet til NTNU må fylle ut eget søknadsskjema i tillegg til nettskjemaet. Utfylt skjema lastes opp i nettskjemaet.

Søknadsskjema for eksterne kandidater til ph.d-kurs/forskerkurs

 

Publisert 4. nov. 2014 10:25 - Sist endret 17. feb. 2020 09:22