Allmennmedisinsk forskningsformidling - MEDFORM

Godkjenninger: ph.d.-opplæring: godkjent for 1 ECTS

Målgruppe: ph.d.-kandidater, forskerlinje-kandidater

Opptakskriterier: Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i ph.d-program. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske forskningsmiljøer bli prioritert.

Læringsmål: Kurset vil gi økt forståelse for hva forskningsformidling er, og økt refleksjon rundt dens betydning. Kurset skal øke deltakernes ferdigheter rundt formidling av egne forskningsresultater. Deltakerne skal bli kjent med upstream/downstream tankegang og kritisk vurdering av forskningsresultater i en større kontekst. Kurset skal også stimulere lysten til å formidle egen forskning. En vektlegger gruppearbeid og aktivitet blant deltakerne. Sentrale elementer ved artikkelskriving (tittel, abstract, introduksjon, tabeller, fagfellevurdering) gjennomgås, med vekt på relevans for forskning i allmennpraksis.

Kurskomite: Sabine Ruths (AFE Bergen/Uni Research Helse og ALFO/UiB) (kursleder), Steinar Hunskår (Nklm/Uni Research Helse og ALFO/UiB), Guri Rørtveit (AFE Bergen/Uni Research Helse og ALFO/UiB), Edvin Schei (ALFO/UiB).

Antall deltakere: 25

Pris: Ingen kursavgift. Den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin dekker opphold og transport for kursdeltagere som er tatt opp i Forskerskolen.

Undervisningstimer: 25 timer inklusive forberedende øvelser (skrive refleksjonsnotat og abstract).  


Kursprogram

Publisert 3. feb. 2016 12:58 - Sist endret 15. aug. 2016 12:40