English version of this page

Salutogenese hos pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer

Denne studien  har som  mål å bidra til større forståelse av medisinsk uforklarte plager og symptomer- MUPS - og gi nye praktiske verktøy i håndteringen av disse pasientene i allmennpraksis.

Om prosjektet

Allmennlegen har oppfølgingsansvar for MUPS- pasientene etter at grundige utredninger ikke har avdekket en medisinsk forklaring. Livskvalitet og arbeidsevne hos pasientene er tydelig svekket som følge av symptomene, men effektive medisinske tiltak savnes. Det er behov for mer kunnskap og flere verktøy for å håndtere dette kompliserte og ressurskrevende feltet. Dette prosjektet har til hensikt å bidra til det.

Mål

Dette doktorgradsprosjektet består av tre delprosjekt og tar sikte på å kartlegge forekomsten av salutogene faktorer hos pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS), og i hvilken grad pasientene er disse bevisste og benytter seg av dem. Vi ønsker også å undersøke om metakognitiv terapi (MCT) kan være et egnet verktøy for oppfølging i AP og å lindre symptombyrden ved MUPS.

Bakgrunn

Det er interessant i et allmennmedisinsk perspektiv å vite mer om personer med vedvarende MUPS, fordi dette er en ressurskrevende pasientgruppe som vi vet lite om og har få verktøy for å hjelpe. Utredning og oppfølging av pasienter med MUPS, utgjør en stor andel av konsultasjonene i allmennpraksis. Pasientene har en betydelig sykdomsbyrde med klart redusert livskvalitet, funksjon og arbeidsevne. De gjennomgår store og omfattende utredninger som ikke avdekker noen forklaring på lidelsene deres. Problemstillingen er ofte utfordrende for fastlegen å håndtere fordi vi ikke har en enkel, målrettet og effektiv behandling uten en sikker forklaring.

Det finnes ulike forklaringsmodeller og økende forståelse av MUPS som sammensatte helseplager der både immunologiske, endokrinologiske, nevrologiske og psykologiske forhold spiller inn. Man antar at det ikke foreligger en enkelt årsak, men at disponerende, utløsende og opprettholdende faktorer kan være forklarende. 

Ettersom den patofysiologiske prosessen ikke har et klart angrepspunkt, kan salutogene faktorer ha en viktig betydning. Opplevelse av mening, sammenheng og kontroll i tilværelsen danner grunnlag for salutogenese. Opplevelse av sammenheng (OAS) (på engelsk: “sence og coherence”, SOC) er en sentral faktor for salutogenese og det er derfor interessant å se på hvilke strategier personer med MUPS bruker for å styrke OAS/SOC. I denne studien vil vi se på indre følelser, psykisk stabilitet, sosiale relasjoner og deltakelse i givende aktiviteter som er viktige elementer i personers OAS.

Metakognitiv terapi (MCT) er en behandling som bidrar til å erkjenne egne uhensiktsmessige tankemønstre og mestringsstrategier. Hos pasienter med depresjon og angst der grubling (f.eks. repeterende lete etter svar) og bekymring (f.eks. forberede seg på det verste) er viktige opprettholdende faktorer, har MCT vist gode resultater.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond

Start - slutt

2019 - 2025

 

 

 

Publisert 20. aug. 2020 13:38 - Sist endret 23. aug. 2021 10:40