English version of this page

HelseOpp-studien

Denne studien  har som  mål å bidra til større forståelse av medisinsk uforklarte symptomer og gi nye praktiske verktøy i håndteringen av disse pasientene i allmennpraksis.

Invitasjon til spørreundersøkelse

Tilgang til innholdet "Invitasjon til spørreundersøkelsen HelseOpp" som tekst.

Delta i studien

For pasienter som ønsker å delta i spørreundersøkelsen. 

For deltakere i pilotstudien MCT (metakognitiv terapi) hos fastlegen

Om studien

Bakgrunn

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS)

Grundige utredninger avdekker ikke alltid noen enkel medisinsk årsak til symptomene pasienten kommer til legen med. Helse, livskvalitet og arbeidsevne er likevel tydelig svekket. Mange opplever selve situasjonen som en belastning på toppen av symptomene i seg selv. Det å ikke få svar, kan oppleves som å ikke bli tatt alvorlig eller ikke bli trodd. Både lege og pasient kan nære en frykt for at noe alvorlig blir oversett. Allmennlegen har en nøkkelrolle i å følge opp, men mangler effektive medisinske tiltak når videre utredninger ikke fører frem. Det er behov for mer kunnskap og flere verktøy for å håndtere dette kompliserte og ressurskrevende feltet. Dette prosjektet har til hensikt å bidra til det.

Salutogenese (Helsens Opprinnelse)

Teorien om helsen opprinnelse presenterer en forståelse av helse som en ressurs på en sammenhengende skala mellom helse og uhelse (ease-disease). Spørsmålet er da hva som gjør at vi beveger oss mot helse-enden av denne skalaen. Tilgang på helsefremmende faktorer og en sterk opplevelse av sammenheng, svarer teorien. Dette kan påvirkes. Vi kan altså styrke helsen tross sykdom og påkjenninger i livet.

Metakognitiv terapi (MCT)

Noen ganger tar tankene over og vi føler vi ikke har kontroll på dem. Særlig når vi står i situasjoner der vi ikke finner svar på viktige spørsmål, er vi utsatt for det. Sykdom og symptomer som ikke får en forklaring, kan utløse mange spørsmål som ikke får svar.  MCT er en samtalebasert terapi der man utforsker holdninger til eget tankemønster og konsekvensene av det. Målet er bevisstgjøring og en oppmerksomhet som er fri til å brukes på det vi selv bestemmer. Det kan sette oss bedre i stand til å takle sykdom og påkjenninger i livet.

Hva skal vi undersøke?

DEL 1: Kartlegging av helsefremmende faktorer hos pasienter med medisinsk uforklarte symptomer.

Faktorer som gir grobunn for god helse er ulikt fordelt, f eks politisk stabilitet, økonomi, genetikk og oppvekstvilkår. Helsefremmende faktorer kan være både indre og ytre. I denne nettskjema-undersøkelsen spør vi om mange sider av tilværelsen; symptomer og plager, nære relasjoner, sosialt nettverk, tanker, følelser og holdninger, levevaner, kulturell aktivitet, tilgang på natur, lokalmiljø m.m. Vi håper å få et bilde av tilgangen og bruk av helsefremmende faktorer hos pasienter som lever med medisinsk uforklarte symptomer.

DEL 2: Pilotstudie. Metakognitiv terapi i allmennpraksis.

5 fastleger som har kompetanse på metakognitiv terapi (MCT) skal undersøke om metoden er egnet i allmennpraksis for pasienter med kroniske fysiske plager. Målet er bedret livskvalitet, funksjon og symptomlindring. MCT er en godt etablert behandling ved psykiske lidelser som angst og depresjon (link). Den er også utprøvd som metode i rehabilitering av pasienter med hjertesykdom med gode resultat (PATHWAY-studien- link). I denne studien ser vi spesielt på de som lider av kroniske fysiske symptomer der vi mangler objektive mål og konkrete, enkle behandlingstiltak. Oppfølgingen består av 7-8 timer hos fastlegen i løpet av 3-6 måneder.

DEL 3: Intervjustudie. Hvordan opplevde pasientene å motta MCT?

Enkelte av deltakerene i pilotstudien inviteres til et dybdeintervju der vi ønsker å få innblikk i deres erfaringer med å motta oppfølging med metakognitiv terapi.

Lær mer om tema

Forskningsprosjektet HelseOpp  har som  mål å bidra til større forståelse av medisinsk uforklarte symptomer og gi nye praktiske verktøy i håndteringen av disse pasientene i allmennpraksis.

Infofilm: Medisinsk uforklarte symptomer (MUPS)

Publisert 20. aug. 2020 13:38 - Sist endret 9. mai 2022 17:00