English version of this page

ACU-WEB: Akupunktur for uspesifikke korsryggsmerter (avsluttet)

En randomisert kontrollert intervensjonsstudie av standardisert akupunkturbehandling mot akutte ryggsmerter i allmennpraksis, kombinert med utvikling og evaluering av webprogrammet Survey Email Scheduler (SES), et verktøy for forbedret datainnsamling i kliniske studier.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Prosjektet består av 2 hoveddeler; en randomisert kontrollert studie (RCT), Acuback-studien, samt en metodedel med utvikling av et web-verktøy til bruk i denne studien. Hovedstudien er i gang fra mars -14

Oppdateringer om progresjonen i Acuback-studien blir lagt ut på prosjektets Facebookside https://www.facebook.com/acuback

 

Acuback-studien:
Korsryggsmerter er en veldig vanlig lidelse med konsekvenser både for den enkelte pasienten og for samfunnet, med smerter og funksjonssvikt som er en hyppig årsak til sykefravær, med store samfunnskostnader som resultat. Acuback-studien er en multisenter RCT på akutte korsryggsmerter som skal undersøke effekten av akupunktur som tilleggsbehandling til standard behandling, sammenlignet med standard behandling alene.

 

Web-verktøyet:
Gjennomføring av en RCT er en krevende logistisk oppgave og innebærer hyppig kontakt med deltakerne for å få samlet inn alle data. . I Acuback-studien skal det måles om akupunktur bidrar til raskere tilfriskning. Dette innebærer at alle de 270 pasientene skal svare på spørreskjemaer på til sammen 19 forskjellige tidspunkter. For å automatisere denne prosessen er det utviklet et eget web-verktøy, Survey Email Scheduler (SES). I tidsrommet okt -13 til januar -14 ble det kjørt en Acuback-pilotstudie, hvor også web-verktøyet ble testet. Det planlegges en artikkel om utviklingen av SES som vil bli forsøkt publisert. Det er også aktuelt med en artikkel om sikker datalagring og etikk på internett.

Mål

Det primære resultatmålet er median tid til tilfriskning, målt i dager til første dag med 0 eller 1 på NRS smerteskala (0 til 10). Sekundære mål er pasientens opplevelse av bedring, ryggspesifikk funksjonell status, sykefravær, medikasjon, legebesøk og bivirkninger.

Finansiering

Prosjektet har fått støtte fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg til planleggingen. Fra høsten 2014 finansiert av et universitetsstipend tilknyttet Avdeling for allmennmedisin.

Start - slutt

2011-pågående

Publikasjoner

Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Skjeie, Holgeir; Fetveit, Arne; Brekke, Mette & Klovning, Atle (2016). Survey Email Scheduling and Monitoring in eRCTs (SESAMe): A Digital Tool to Improve Data Collection in Randomized Controlled Clinical Trials. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  18(11), s e311 . doi: 10.2196/jmir.6560 Fulltekst i vitenarkiv

Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice--the Acuback Study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2(3)

 

Publisert 19. mars 2012 14:02 - Sist endret 21. apr. 2022 15:07