English version of this page

Systematisk registrering av data i fysioterapipraksis

Dette prosjektet skal etablere en database for å karakterisere og beskrive pasienter som går til privatpraktiserende fysioterapeuter i  primærhelsetjenesten.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Om prosjektet

En ny og systematisk registrering av data vil innføres slik at det kan lages oversikter over både pasientene, behandlingen og endringer gjennom behandlingsperioden. Den nye strukturerte formen for datainnsamling vil åpne for en bedre utveksling av kliniske data mellom nivåer og aktører i helsetjenesten. I tillegg vil myndighetene kunne få en langt bedre oversikt over fysioterapitjenestens aktivitet og resultater. 

Hvorfor:

 • Behov for kvalitetsdata om pasientene, behandlingen som gis og effekten av behandlingen
 • Nødvendig å utvikle IT‐systemer som gir muligheter for å dokumentere og sammenligne data på ulike nivåer for klinikere og myndigheter
 • Systematisk registrerte data vil lette kommunikasjon innen og på tvers av nivåer i helsetjenesten
 • Behov for analyser av prediktorer og prognostiske faktorer for effekt av fysioterapi i primærhelsetjenesten

Mål

Etablere et systematisk opplegg for:
 • Datainnsamling i klinisk praksis
 • Rapportering og oversikter over klinisk praksis og resultatene av tiltakene
Etablere en database for å:
 • Karakterisere pasienter i fysioterapipraksis mht kliniske funn, fysisk form, funksjon, mm
 • Dokumentere behandlingene/tiltakene som anvendes
 • Identifisere forløp/utfall for pasientene gjennom behandlingsforløp
 • Gjøre kost:nytte analyser

Bakgrunn

Hvordan:

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med syv private fysioterapiinstitutter. Fysioterapeutene (totalt ca 60-70) deltar i datainnsamlingen og hvert institutt har en klinisk koordinator som også vil være med på utformingen av det innholdsmessige i dataregistreringssystemet. På denne måten utvikles et felles system for registrering av nøkkelinformasjon om

 • Pasientene (inkl diagnoser, symptomer, undersøkelsesfunn)
 • Behandlingene (type, omfang)
 • Kliniske utfallsmål (generelle og utvalgte spesifikke mål)

Data fra alle pasientforløp i ett år samles inn av fysioterapeutene hos de ulike instituttene og deretter gjøres analyser av et samlet materiale.

Finansiering

Samarbeid

Start - slutt

Juni 2010 - 2020

Publisert 8. mars 2011 11:18 - Sist endret 3. mai 2017 13:43