Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling (avsluttet)

En longitudinell studie

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet skal kartlegge  gjennomsnittlig menopausealder i en norsk kvinnekohort, spredningen i alder og hvilke faktorer som påvirker menopausealderen. Videre vil vi undersøke hvordan de typiske overgangsplagene utvikler seg, hvordan de  behandles og hva som predikerer ulike plager og behandlinger. Effekt av behandling – og det å avbryte behandlingen blir også undersøkt.

Mål

Vi ønsker å kartlegge kvinners klimakterielle plager i et longitudinelt perspektiv. Prosjektet vil gi ny kunnskap om selvopplevd helse og forekomst av plager gjennom klimakteriet og om hvordan disse ble behandlet før og etter at kunnskapsgrunnlaget for slik behandling ble endret rundt 2001-2002.

Publikasjoner

Bakgrunn

Bruk av hormonbehandling og annen farmakologisk behandling av kvinner i overgangsalderen har gjennomgått store forandringer etter at kunnskapsgrunnlaget for slik behandling er endret.

Finansiering

Prosjektet blir finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Samarbeid

Prosjektet henter data fra helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK, 1997-1999). Her ble det rekruttert en kohort av 2300 kvinner som da var i begynnelsen av førtiårene. Disse er senere regelmessig fulgt opp med spørreskjema mht vanlige kvinneplager og legemiddelbruk. Materialet gir en unik anledning til å studere symptomutvikling og behandling hos en representativ kvinnepopulasjon over tid. En spørreundersøkelse fra 2004 og som gikk ut til 400 allmennleger vil bli brukt for å belyse allmennlegers oppfatninger av effekter av hormonbehandling, hvilke indikasjoner og kontraindikasjoner som finnes, holdninger til behandling og hvilke faktorer som er med og bestemmer hvilke råd som blir gitt.

Start - slutt

2009 - pågående

 

Publisert 4. mai 2011 14:38 - Sist endret 17. feb. 2020 10:43