Samarbeid mellom fastleger og psykisk helsevern

Hvordan kan fastleger og psykiatrihelsetjenesten styrke samarbeidet om pasienter med psykiske og sammensatte lidelser?

Om prosjektet

Prosjektet er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo og Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus. Hovedstudien bygger på en modell utviklet ved McMaster University i Hamilton, Canada, der tverrfaglige helseteam med deltakere fra DPS (psykolog, psykiater), bydel (sosialkonsulent, sykepleier) og fastleger samarbeider tett om pasienter lokalisert ved ulike fastlegekontorene. For å utvikle og gjennomføre et større endringsarbeid er det viktig først å ha god kjennskap til nåværende praksis, nåværende tilfredshet og udekkede behov blant helsearbeidere og pasienter/pårørende, samt nåværende flyt av pasienter mellom de ulike helseaktørene. Dette vil i seg selv gi viktig ny kunnskap og legge til rette for arbeidet med å utvikle og evaluere en eventuell ny modell for tettere samarbeid og samhandling.

Mål

Formålet med dette PhD prosjektet er å studere nåværende samarbeid mellom fastleger og psykisk helsevern. Dette vil gjøres ved å undersøke flyt av pasienter mellom de ulike instansene i helsetjenesten, symptombelastning av psykiske plager hos fastlegers pasienter og deres tilfredshet med helsetjenesten, samt fastlegers tilfredshet med nåværende samarbeid.

Bakgrunn

Fastlegen er oftest den som følger opp pasienten før, under og etter et behandlingsforløp i annenlinjetjenesten. Fastleger opplever imidlertid ofte at veiledning fra og samarbeid med Distriktspsykiatriske sentre (DPS) samt Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) fungerer utilfredsstillende. Fastlege og psykiater mangler det naturlige tette samarbeidet som ville styrket kvaliteten på arbeidet og pasientens opplevelse av en helhetlig helsehjelp. Å styrke og forbedre det faglige samarbeidet på tvers av nivåer er et viktig steg mot et mer integrert og effektivt helsevesen.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond

 

 

 

Publisert 19. aug. 2020 14:18 - Sist endret 25. aug. 2020 10:10