Vitamin D-mangel hos immigranter og effekten av tilskudd (avsluttet)

Mange studier har vist at redusert helse kan være assosiert med lave vitamin D-verdier. Vi har fortsatt lite evidensbasert kunnskap om helsekonsekvenser av vitamin D-mangel hos voksne, og denne studien ønsker å måle helseeffekter av daglig D-vitamintilskudd mot placebo.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

En høy forekomst av vitamin D-mangel ble funnet blant pasienter som hadde kontaktet allmennlege for muskelskjelett-smerter, tretthet og hodepine (2005-2007). Hos pasientene med bakgrunn fra Sør-Asia, Midtøsten og Afrika hadde 83 % vitamin D-mangel (s-25(OH)D<50 nmol/L) sammenlignet med 35 % av pasientene med norsk bakgrunn.   Vitamin D-mangel er hyppig hos etniske minoriteter i Norge. Redusert muskelskjelett-helse har vært assosiert med lavt vitamin D-nivå. En bedret muskelskjelett-helse kan tenkes å gi øket fysisk aktivitet og mindre smerte, og derved fremme reguleringen av type 2-diabetes og redusere overvekt.  En randomisert, dobbelt-blindet, placebo-kontrollert studie ble planlagt i Oslo blant personer med minoritetsbakgrunn for å se på helseeffekter av vitamin D-tilskudd. Vi ønsket å sammenligne effekten av daglig vitamin D-tilskudd (10 eller 25 microgram) i 16 uker mot placebo.

Mål

Studien vil se på effekt av vitamin D-tilskudd primært på muskelkraft/muskelstyrke og sekundært på muskelsmerter og hodepine. Vi har før oppstart av studien beskrevet andre forskningsspørsmål som vi ønsker å se på, bla. effekt av vitamin D-tilskudd på blodsukkernivå og benmetabolismen.

Resultater

Studien startet i januar 2011 og i løpet av mars var 251 deltagere med bakgrunn fra Midtøsten, Afrika og Sør-Asia inkludert. 215 deltagere fullførte studien. 

Publiserte resultater fra studien

Bakgrunn

Vitamin D-mangel er hyppig, spesielt hos ikke-vestlige innvandrere i Norge. Vi har fortsatt lite kunnskap om helsekonsekvenser av vitamin D-mangel hos voksne. Mange studier har vist at redusert helse kan være assosiert med lave vitamin D-verdier. Det er utført langt færre studier for å se på effekt av vitamin D-tilskudd sammenlignet med placebo.

I allmennpraksis møter vi mange pasienter med muskel/skjelettplager og -smerter, og en del leger har hos denne pasientgruppen begynt å måle vitamin D-nivået og gi vitamin D-tilskudd ved mangel. Men vi mangler evidensbasert kunnskap på dette området.

Finansiering

  • Et 4-årig universitetsstipend for perioden, UiO, 2010-2014, PhD mai 2015

  • Norske Kvinners Sanitetsforening

  • Nycomed

Samarbeid

Start - Slutt

2010-2019

 

Publisert 26. feb. 2016 14:42 - Sist endret 19. aug. 2020 13:29

Kontakt

Kirsten Valebjørg Knutsen

k.i.v.knutsen@medisin.uio.no

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere