Flere med internasjonal grunnutdanning tar ph.d. ved Helsam

Ph.d.-er med grunnutdanning fra ikke-nordiske europeiske land har blitt sjudoblet fra 2 prosent i 2005 til 13 prosent i 2019. Ph.d.-er med grunnutdanning fra land utenfor Europa har doblet seg fra 6 til 12 prosent.

Skilt til Institutt for helse og samfunn, plassert i grønne omgivelser utenfor hovedbygget.
Foto: Øystein Horgmo, UiO

Dette viser årsrapporten for forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet for 2019.

I 2019 ble det inngått 200 nye doktorgradsavtaler ved Det medisinske fakultet (MED). 43 av disse var ved Helsam som til sammen i 2019 hadde 231 doktorgradsavtaler.

Omkring 70 prosent av ph.d.-ene ved Helsam har grunnutdanning fra en norsk institusjon. Av de internasjonale ph.d.-ene med grunnutdanning utenfor Europa, ser vi en særlig økning ph.d.-er med grunnutdanning fra institusjoner i Afrika. Andelen er nå 8 prosent mot bare 1 prosent i 2005. 

– Universitetssystemet blir stadig mer internasjonalisert. Dette reflekteres også ved Helsam, sier instituttleder Terje P. Hagen.  

– Økningen blant afrikanske ph.d.-studenter er ledd i instituttets bevisste strategi for kompetanseoppbygging i lavinntektsland i Afrika og Asia. Ph.d.-ene kommer som en byggestein på toppen av utviklingen av masterprogram i folkehelse i for eksempel Etiopia og Myanmar.

Instituttet godt ut på flere indikatorer

I tillegg til et stabilt antall nye ph.d.-er, kommer Helsam godt ut på de andre indikatorene i årsrapporten. 34 personer disputerte ved Helsam i 2019. Disse hadde en brutto gjennomstrømningstid på 5,1 år – nettotid 4,2 år -  som er marginalt lavere enn ved de andre instituttene ved fakultetet.  

Flest ved Samfunnsmedisin og Sykepleievitenskap

Av avdelingene ved Helsam, er det Avdeling for samfunnsmedisin og global helse som har flest registrerte ph.d.-er totalt – i alt 65, og som tok opp flest ph.d.-er i 2019 – 14 av 43. Avdeling for sykepleievitenskap ligger like bak med 57 ph.d.-er totalt og 8 nye avtaler i 2019.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi hadde per 2019 totalt 41 ph.d.-er, mens Avdeling for Allmennmedisin hadde 29, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap hadde 27 og Senter for medisinsk etikk hadde 12.

Av de 34 ph.d.-ene ved Helsam som disputerte i 2019 var 12 tilknyttet Samfunnsmedisin og 10 tilknyttet Avdeling for Helseledelse og helseøkonomi.

Det er en klar overvekt av kvinner blant ph.d.-ene ved Helsam. Av alle som ble tatt opp i 2019 var 68 prosent kvinner.  

– Alle avdelingene er godt representert blant ph.d.-ene. Dette viser at Helsam tilbyr høy kvalitet på alle instituttets fagområder. Kvinneandelen har vært høy blant ph.d.-ene ved instituttet i mange år, noe som reflekterer den høye kvinneandelen innenfor helsefagene, sier Hagen.  

– Det som er gledelig nå er at høy kvinneandel blant ph.d.-ene også gjenspeiles i rekrutteringen til faste vitenskapelige stillinger.

Årsrapporter forskerutdanningen ved Det Medisinske fakultet

 

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 22. okt. 2020 11:06 - Sist endret 22. okt. 2020 11:06