English version of this page

Instituttrådvalg

Instituttrådet er instituttleders viktigste rådgivende organ.

Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Instituttrådets sammensetning

  • Instituttleder
  • Tre vitenskapelig ansatte
  • En midlertidig vitenskapelig ansatt
  • To tekn/adm. ansatte
  • To studenter

Midlertidige vitenskapelige ansatte og studentrepresentantene er valgt for ett år av gangen. Studentene står selv for valg av representanter. De øvrige medlemmene av instituttrådet er valgt for perioden 2018–2022.

Ditt ansattforhold avgjør hvilken kandidatgruppe du kan stemme på. Ansatte i minst 50% stilling i valgperioden har stemmerett.

Valg 2020

Høsten 2020 valgte de midlertidig vitenskapelig ansatte ved Helsam kandidater til instituttrådet. Det ble valgt en representant og en vara for perioden 1.1.2021–31.12.2021.

Kandidater

Kaja Kvaale ble valgt til kandidat og Lise Bjerke som vara for de midlertidig vitenskapelige i valget høsten 2020. 

Stemmerett

Alle midlertidig vitenskapelig tilsatte i minst 50% stilling, samt midlertidig tilsatte professor II har stemmerett. For å kunne stemme må du være tilsatt den dagen du avgir stemme.

Frist for å foreslå kandidater

Fredag 30. oktober 2020.

Valgbarhet

Valgbare er midlertidig vitenskapelig ansatte, og midlertidig tilsatte professor II med stemmerett. For å være valgbar må en tilsatt ha et tilsetningsforhold som dekker hele valgperioden, 1.1.2021 til 31.12.2021.

Forslagsrett

Enhver midlertidig vitenskapelig tilsatt og midlertidig tilsatt professor II med stemmerett kan foreslå kandidater.

Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag til samme verv.

Om innhold i innsendt forslag:

  • Et forslag kan inneholde en eller flere valgbare kandidater. Det må stå minst like mange forslagstillere bak et forslag som det antallet kandidater forslaget inneholder.
  • Forslaget skal angi kandidaten(e)s navn, tittel og arbeidssted ved fakultetet.
  • Det skal fremgå av forslaget om kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.
  • Forslaget må inneholde navn og stilling på forslagsstiller(e).

Forslaget sendes til Knut Tore Stokke innen fristen 30. oktober 2020.

Framdriftsplan for valg av midlertidig vitenskaplig ansatte 

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

06.10.2020

Nyhetssak på for ansattesidene

Nettredaktør

30.10.2020

Frist for å foreslå kandidater

Forslagsstillere

02.11.2020

Godkjenning av kandidater

Valgstyret

02.11.2020

Innmelding av kandidater til eValgsmodulen

Valgsekretariat på instituttet

05.11.2020

Frist for kandidatenes innlevering av valgmatriell til nettsidene. Kandidatene kan redigere eget program fram til valgperioden begynner

Kandidatene

06.11.2020

Offentliggjøring av kandidater og forslagsstiller, inkl nyhetssak og kandidatenes programpresentasjoner

Valgsekretariat på instituttet

12., 19. og 25.11.2020

Epostinformasjon om valget til alle stemmegrupper

Valgsekretariat på instituttet

19.-26.11.2020

Stemmeperiode

Stemmeberettigede

26.11.2020

Valgopptelling og gjøre resultatet kjent

Valgstyret

Vil du vite mer om valgreglene?

Valgreglement for Universitetet i Oslo

Spørsmål, kontakt: Knut Tore Stok

Publisert 14. aug. 2014 11:56 - Sist endret 25. feb. 2021 14:52