English version of this page

Instituttrådvalg

Instituttrådet er instituttleders viktigste rådgivende organ.

Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Instituttrådets sammensetning

  • Instituttleder
  • Tre vitenskapelig ansatte
  • En midlertidig vitenskapelig ansatt
  • To tekn/adm. ansatte
  • To studenter

Midlertidige vitenskapelige ansatte og studentrepresentantene er valgt for ett år av gangen. Studentene står selv for valg av representanter. De øvrige medlemmene av instituttrådet er valgt for perioden 2018–2022. Se her for instituttrådets sammensetning og møteoversikt

Ditt ansattforhold avgjør hvilken kandidatgruppe du kan stemme på. Ansatte i minst 50% stilling i valgperioden har stemmerett.

Valg 2021

Høsten 2021 skal de velges representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte ved Helsam til instituttrådet. Det skal velges en representant og en vara for perioden 1.1.2022–31.12.2022.

Stemmerett

Alle midlertidig vitenskapelig tilsatte i minst 50% stilling, samt midlertidig tilsatte professor II har stemmerett. For å kunne stemme må du være tilsatt den dagen du avgir stemme.

Frist for å foreslå kandidater

Fredag 22. oktober 2021.

Valgbarhet

Valgbare er midlertidig vitenskapelig ansatte, og midlertidig tilsatte professor II med stemmerett. For å være valgbar må en tilsatt ha et tilsetningsforhold som dekker hele valgperioden, 1.1.2022 til 31.12.2022.

Forslagsrett

Enhver midlertidig vitenskapelig tilsatt og midlertidig tilsatt professor II med stemmerett kan foreslå kandidater.

Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag til samme verv.

Om innhold i innsendt forslag:

  • Et forslag kan inneholde en eller flere valgbare kandidater. Det må stå minst like mange forslagstillere bak et forslag som det antallet kandidater forslaget inneholder.
  • Forslaget skal angi kandidaten(e)s navn, tittel og arbeidssted ved fakultetet.
  • Det skal fremgå av forslaget om kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.
  • Forslaget må inneholde navn og stilling på forslagsstiller(e).

Forslaget sendes til Knut Tore Stokke innen fristen 22. oktober 2021.

Framdriftsplan for valg av midlertidig vitenskaplig ansatte 

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

17.09.2021

Valgnettsider klargjort, nyhetssak på ansattesidene.

Nettredaktør

22.10.2021

Frist for å foreslå kandidater

Forslagsstillere

25.10.2021

Godkjenning av kandidater

Valgstyret

31.10.2021

Innmelding av kandidater til eValgsmodulen

Valgsekretariat på instituttet

05.11.2021

Frist for kandidatenes innlevering av valgmatriell til nettsidene. Kandidatene kan redigere eget program fram til valgperioden begynner.

Kandidatene

08.11.2021

Offentliggjøring av kandidater og forslagsstiller, inkl nyhetssak og kandidatenes programpresentasjoner

Valgsekretariat på instituttet

08., 14., 21. og 25.11.2021

Mailinfo til aktuelle tilsatte om valget med link til valgsider.

Valgsekretariat på instituttet

19.-26.11.2021

Stemmeperiode. Valget åpnes 19.11 kl. 8 og avsluttes 26.11 kl. 12.

Stemmeberettigede

26.11.2021

Valgopptelling og gjøre resultatet kjent

Valgstyret

Vil du vite mer om valgreglene?

Valgreglement for Universitetet i Oslo

Spørsmål, kontakt: Knut Tore Stokke

Publisert 14. aug. 2014 11:56 - Sist endret 10. sep. 2021 11:50