EVU-kurs: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Etter- og videreutdanningskurs for helsepersonell. Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2021. Søk innen 9. desember 2020.

  

Tavleskrift etikk

Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene, og i perioden mellom samlingene.

Det betyr at du skal veilede/fasilitere en etikkrefleksjonsgruppe (ERG), og dokumentere etikkveiledningene via et skjema/refleksjonsnotat med forhåndsdefinerte spørsmål. Derfor er det viktig at du har en etablert avtale med dine ledere om tid til gjennomføring både av skolesamlinger og veiledning av etikkrefleksjonsgrupper mellom samlingene.

 

Sentrale temaer/fokusområder:

 • Hva er etikk, verdier og normer?
 • Hva er en god sak og et godt spørsmål?
 • Hva er en god etikkveileder/fasilitator?
 • Å skrive drøftingsreferat & refleksjonsnotat 
 • Sammenhengen mellom fag, etikk og juss
 • Sentral helsejuss som ofte aktualiseres
 • Organisering, forankring og gjennomføring av ERG og klinisk etikk-komite (KEK)
 • ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis
 • Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG?
 • Hvilke faktorer hemmer og fremmer systematisk etikkarbeid?
 • Kort orientering om andre metoder for etikkrefleksjon (som dilemmametoden)

 

Kurssamlinger vår 2021

Heldagsundervisning:

15.-16. mars 

12.-13. april

31. mai

Detaljert timeplan 

Sted: Digitalt via Zoom.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Kurset gir deg basiskunnskap om:

 • etikk og systematiske etikktiltak som etikkrefleksjon i etikkrefleksjonsgrupper (ERG) og en innføring i kliniske etikk-komiteer (KEK)
 • metodisk kunnskap om veiledning av refleksjon

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • veilede/fasilitere etikkrefleksjon i grupper med bruk av SME-metoden 
 • dokumentere etikkrefleksjon ved hjelp av logg og drøftingsnotat

Generell kompetanse

Du som tar dette kurset vil kunne:

 • bidra til etablering og gjennomføring av systematisk etikkrefleksjon
 • reflektere over egen rolle som etikkveileder

Undervisning

Undervisningen er på norsk og består av forelesninger kombinert med praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Arbeidskrav: I tillegg til øvelser på skolesamlingene vil det stilles krav om at deltakerne gjennomfører minimum fire etikkrefleksjoner på eget arbeidssted i periodene mellom skolesamlingene, og skriver et tilhørende refleksjonsnotat.

Anbefalt litteratur

Litteraturliste

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men for å få kursbevis må du:

 • Være til stede på minimum 80 % av undervisningen
 • Ha gjennomført arbeidskravet ved å levere minimum 4 refleksjonsnotater etter veiledninger av etikkrefleksjon

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder.

I søknadsskjemaet får du beskjed om å laste opp et motivasjonsnotat (doc) som er obligatorisk. 

Søknadsfrist var 9. desember 2020:

 

 

Kursavgift

1500 kr, faktura blir sendt etter opptak.

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Søk opptak på SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten innen 9. desember.

Kontakt

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

 • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 33 kurstimer og 5 timer veiledning mellom samlingene.
 • Helsesekretærforbundet i Delta med 33 timer undervisning og 5 timer veiledning. 
 • Psykologforeningen som 29 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 30 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 • Den norske legeforening for alle spesialiteter med 36 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. I tillegg godkjennes 5 timer for veiledningssamarbeid.

 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 33 timer (+ 5 veiledningstimer)

Publisert 30. nov. 2015 12:50 - Sist endret 1. okt. 2021 14:23