EVU-kurs: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Etter- og videreutdanningskurs for helsepersonell. Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2021. Søk innen 9. desember 2020.

  

Tavleskrift etikk

Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene, og i perioden mellom samlingene.

NB!  Arbeidskrav mellom samlingene er å veilede/fasilitere en etikkrefleksjonsgruppe (ERG), og dokumentere etikkveiledningene via et skjema/refleksjonsnotat med forhåndsdefinerte spørsmål. Derfor er det viktig at deltakere har en etablert avtale med sine ledere om tid til gjennomføring både av skolesamlinger og veiledning av etikk-refleksjonsgrupper mellom samlingene.

 

Sentrale temaer/fokusområder:

 • Hva er etikk, verdier og normer?
 • Hva er en god sak og et godt spørsmål?
 • Hva er en god etikkveileder/fasilitator?
 • Å skrive drøftingsreferat & refleksjonsnotat 
 • Sammenhengen mellom fag, etikk og juss
 • Sentral helsejuss som ofte aktualiseres
 • Organisering, forankring og gjennomføring av ERG og klinisk etikk-komite (KEK)
 • ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis
 • Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG?
 • Hvilke faktorer hemmer og fremmer systematisk etikkarbeid?
 • Kort orientering om andre metoder for etikkrefleksjon (som dilemmametoden)

 

Kurssamlinger vår 2021

Heldagsundervisning:

15.-16. mars 

12.-13. april

31. mai

Detaljert timeplan 

Sted: Digitalt via Zoom.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Kurset gir deg basiskunnskap om:

 • etikk og systematiske etikktiltak som etikkrefleksjon i etikkrefleksjonsgrupper (ERG) og en innføring i kliniske etikk-komiteer (KEK)
 • metodisk kunnskap om veiledning av refleksjon

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • veilede/fasilitere etikkrefleksjon i grupper med bruk av SME-metoden 
 • dokumentere etikkrefleksjon ved hjelp av logg og drøftingsnotat

Generell kompetanse

Du som tar dette kurset vil kunne:

 • bidra til etablering og gjennomføring av systematisk etikkrefleksjon
 • reflektere over egen rolle som etikkveileder

Undervisning

Undervisningen er på norsk og består av forelesninger kombinert med praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten. Dersom du ønsker å få studiepoeng må du melde deg på masteremnet innen 9. desember. Det er ikke anledning til å bytte etter at fristen har gått ut.

I tillegg til øvelser på skolesamlingene vil det stilles krav om at deltakerne gjennomfører minimum fire etikkrefleksjoner på eget arbeidssted i periodene mellom skolesamlingene, og skriver et tilhørende refleksjonsnotat.

Pensum

Deltakerne har ikke obligatorisk lesestoff, men vil ved kursstart få utdelt anbefalt litteratur:

Litteraturliste

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men for å få kursbevis må du:

 • Være tilstede på minimum 80 % av undervisningen
 • Gjennomføre minimum 4 veiledninger av etikkrefleksjon

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder.

I søknadsskjemaet får du beskjed om å laste opp et motivasjonsnotat (doc) som er obligatorisk. 

Søknadsfrist var 9. desember 2020:

 

 

Kursavgift

1500 kr, faktura blir sendt etter opptak.

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Søk opptak på SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten innen 9. desember.

Kontakt

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

 • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 33 kurstimer og 5 timer veiledning mellom samlingene.
 • Helsesekretærforbundet i Delta med 33 timer undervisning og 5 timer veiledning. 
 • Psykologforeningen som 29 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 30 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 • Den norske legeforening for alle spesialiteter med 36 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. I tillegg godkjennes 5 timer for veiledningssamarbeid.

 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 33 timer (+ 5 veiledningstimer)

Publisert 30. nov. 2015 12:50 - Sist endret 15. feb. 2021 17:10