Suicidologiske forskningsprosjekter ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og ‑forebygging

Selvmordsforsøkere vurdert ved CL-enheten Oslo universitetssykehus, Aker 1997-2007

Prosjektansvarlig ved NSSF: Lars Mehlum

Prosjektmedarbeider: Trond Jørgensen (Enhet for konsultasjonspsykiatri, Klinikk for psykisk helse, Oslo universitetssykehus, Aker).

Bakgrunn
I dette prosjektet utnyttet man CL-enhetens pasientregistreringer til å undersøke endringer i det kliniske forløpet etter selvmordsforsøk etter at det ble innført et systematisk behandlingskjedetiltak for denne pasientgruppen ved Oslo universitetssykehus, Aker med tilhørende bydeler i Oslo.

Prosjektstatus
Prosjektet, som er avsluttet, undersøkte sammenhengen mellom endringer i behandlingskjeden ved Oslo universitetssykehus, Aker og forekomsten av reinnleggelser for villet egenskade blant pasienter som har vært innlagt. Studien viste at gjennom den 10 år lange observasjonsperioden der om lag 1000 pasienter var til behandling, varierte tendensen til reinnleggelse i pasientpopulasjonen i betydelig grad. Blant viktige faktorer som var assosiert med en høyere tendens til reinnleggelse, var en sektorendring som skjedde i løpet av perioden. Denne endringen medførte blant annet at etablerte behandlingskjeder ble brutt, noe som er den mest sannsynlige forklaringen på at reinnleggelsesraten blant pasienter som hadde vært innlagt i sykehuset for villet egenskade økte.

Finansiering
NSSF og Oslo universitetssykehus, Aker

Publikasjoner
Mehlum L, Jørgensen T, Diep LM, Nrugham L.
Is organizational change associated with increased rates of readmission to general hospital in suicide attempters? A 10-year prospective catchment area study.
Archives of Suicide Research, 2010: 14(2): 173–183.

Jørgensen T.
Hvilke organisasjonsmessige forhold kan ha betydning for endringer i reinnleggelser for villet egenskade i et somatisk sykehus?
En studie av oppfølgingspraksis for pasienter innlagt etter villet egenskade ved medisinsk avdeling Aker universitetssykehus i perioden 1997-2007. Masteroppgave ved Institutt for klinisk medisin, UiO

Jørgensen, T.
I hvilken grad kan økning i forekomst av reinnleggelse for villet egenskade ha sammenheng med organisasjonsmessige endringer i oppfølgingen, foredrag ved 7. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, 4.-5. april 2011.
 

Øvrige prosjektpresentasjoner

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 30. juni 2016 17:22