Aktuelle forebyggingsprosjekter ved NSSF

Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Vi vet fra forskning at det er flere steder i den suicidale prosess hvor selvmordsforebyggende tiltak er mulig.

Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Selvmordsforebyggende arbeid har et vidt spenn, fra hvordan fange opp de som er selvmordstruet, selvmordsrisikovurderinger, behandling av selvmordstruede personer til forebygging av kjente risikofaktorer som blant annet tilgang på selvmordsmetoder.

Høsten 2021 skal folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» rulles ut i Østfoldregionen. Vi legger opp til samarbeid med ulike aktører i regionen for å iverksette andre selvmordsforebyggende tiltak i kampanjeperioden. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF), finansiert av DAM-stiftelsen.

#chatsafe - nye ressurser for ungdom om trygg kommunikasjon på nett

Bildet kan inneholde: tekst, panne, plakat, materiell eiendom, skrift.Mange land, inkludert Australia, har utviklet retningslinjer for sikker rapportering av selvmord. Disse retningslinjene er rettet mot fagfolk innen media, og har i stor grad vært fokusert på tradisjonelle former for nyhetsmedier og trykte medier, snarere enn internett og sosiale medier.

#chatsafe har vært i bruk i Australia et par år allerede, og nå har skaperne bak veilederne, Orygen, oversatt veilederne til en rekke andre språk - deriblant norsk! Mer om prosjektet fra Orygen. #chatsafe ble lansert i Norge 29.5.20.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kartleggingssystemet skal sikre en løpende nasjonal oversikt over alle selvmord under, og inntil 12 måneder etter, kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

EAAD - Den europeiske alliansen mot depresjon

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og selvmordsatferd på flere nivåer i lokalsamfunnet. NSSF ble partner i EAAD i 2016 for å styrke innsatsen i det selvmordsforebyggende arbeidet rettet mot personer som ikke er brukere av spesialiserte helsetjenester.

iFightDepression - depresjon og selvhjelp

Nettstedet iFightDepression.com/no har bred og oppdatert informasjon om depresjon og muligheter for hjelp, inkludert iFightDepression-verktøyet, et gratis nettbasert selvhjelpsverktøy for personer med depresjonssymptomer. 

iFightDepression-verktøyet er i utgangspunktet et veiledet verktøy, men på grunn av korona-krisen har vi åpnet for at selvhjelpsverktøyet kan brukes uten å gå veien om helsepersonell slik at flere får tilgang til det. 

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner. NSSF har ledet arbeidsgruppen.

Se også fakta om selvskading, selvmordsforsøk og smitte

Andre forebyggingsprosjekter

Nye kortfilmer fra LEVE

Bildet kan inneholde: topp, ansiktshår, skjegg, hår.
LEVE vil forebygge med nye kortfilmer. Filmene retter seg mot mennesker som må «tørre å spørre», og mot de som har selvmordstanker, gjennom å vise at det hjelper å få hjelp
Kortfilmen LEVE: Fire ungdommer forteller om sine selvmordsforsøk, hva som brakte dem dit og hvordan de har kommet seg videre i livet. Filmen er et samarbeid mellom Stiftelsen Olafs Minnefond, Røde Kors og Unge LEVE.

 

 


NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon

Informasjon til deg som er i krise