Forebygging av selvmord

Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Ut i fra forskning vet vi at det er flere steder i den suicidale prosess hvor selvmordsforebyggende tiltak er mulig.

Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Selvmordsforebyggende arbeid har et vidt spenn, fra hvordan fange opp de som er selvmordstruet, selvmordsrisikovurderinger, behandling av selvmordstruede personer til forebygging av kjente risikofaktorer som blant annet tilgang på selvmordsmetoder.

Selvmordsforebygging nytter! Les mer i vårt faktaark (pdf)

EAAD - Den europeiske alliansen mot depresjon: NSSF og Norge er med!

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.NSSF har blitt partner i EAAD for å styrke innsatsen i det selvmordsforebyggende arbeidet rettet mot personer som ikke er brukere av spesialiserte helsetjenester.

I 2017 arbeidet vi med å implementere EAAD sin flernivåintervensjon i Agder-fylkene. Personer med mildere til moderate depresjoner har fått tilgang til det veiledete selvhjelpsverktøyet iFightDepression.

Vi har nå også utviklet en nettbasert opplæring for veiledere som skal veilede brukere av  iFightDepression. Ta kontakt om du vil lære mer eller bruke verktøyet i din praksis: egil.haga@medisin.uio.no

Opplæringen gis i korte videoer, er åpent tilgjengelig, og kurset er godkjent som tellende kurs for leger (Allmennmedisin) og psykologer.

NSSF samarbeider med Sørlandet sykehus om implementering av EAAD-flernivåintervensjon i Agder, inkludert selvhjelpsverktøyet iFightDepression. Den nettbaserte opplæringen av veiledere er første ledd i å utvide prosjektet mot en nasjonal satsning.

 

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner. NSSF har ledet arbeidsgruppen.

Se også fakta om selvskading, selvmordsforsøk og smitte

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kartleggingssystemet skal sikre en løpende nasjonal oversikt over alle selvmord under, og inntil 12 måneder etter, kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Enstemmig vedtak om ny handlingsplan i Stortinget

Det ble i april 2018 enstemmig vedtatt å be regjeringen legge fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern. Fagmiljø, pasient- og pårørendegrupper må involveres i utarbeidingen, og nullvisjon må vurderes som overordnet målsetting. Se vedtaket her 

Kortfilmen Leve

Fire ungdommer forteller om sine selvmordsforsøk, hva som brakte dem dit og hvordan de har kommet seg videre i livet.
Filmen er et samarbeid mellom Stiftelsen Olafs Minnefond, Røde Kors og Unge LEVE.

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon