English version of this page

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kartleggingsskjemaet er åpent for registrering.

 

Alle selvmord skal registreres hvis personen har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet. Dette gjelder også selvmord som helsepersonell er kjent med tilbake til 1.1.2018.

Til registrering av selvmord


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av ulike tiltak.


Lansert 27. januar 2020:

Ny rapport om selvmord i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Trykk på bildet for å lese rapporten