English version of this page

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rapport publisert 18. desember 2018:

Walby, F. A., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A. T. (2018):

1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie 

Erratum av 04.02.2019 )

Rapporten er utført som et ledd i arbeidet med å etablere Kartleggingssystemet. I rapporten presenteres resultatene fra den første nasjonale studien av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet. 

Nyhetsoppdatering 29. november 2018:

Oppstart av Kartleggingssystemet har vært midlertidig utsatt som følge av nødvendige endringer i det rettslige grunnlaget. Vi forventer å kunne starte opp i nær fremtid - så snart nytt vedtak er utarbeidet av Helsedirektoratet. Mer informasjon vil komme fortløpende.

Nettsidene gjennomgår i disse dager omfattende endringer som følge av de juridiske aspektene nevnt over. Informasjonen på nettsidene er derfor ikke fullstendig oppdatert på nåværende tidspunkt.

 


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helsevern og rus, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av slike tiltak.

 

Hva skal registreres?

  • Alle selvmord der pasienten var under behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (samt avtalespesialister innenfor disse tjenestene) på dødstidspunktet.
  • Alle selvmord der pasientens behandling var avsluttet, men hvor vedkommende hadde vært i kontakt med de nevnte spesialisthelsetjenestene i løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet.
  • Dødsfall hvor det er usikkerhet rundt dødsårsaken, men hvor selvmord ikke kan utelukkes.

Følgende skal foreløpig ikke registreres:

  • Sikre overdosedødsfall.
  • Selvmordsforsøk.
  • Selvmord blant pasienter som kun hadde kontakt med primærhelsetjenesten, kommunale tjenester eller somatisk spesialisthelsetjeneste.

For mer informasjon vedrørende registrering, se vår side med praktisk informasjon.