Regjeringen legger frem opptrappingsplan for rusfeltet

Regjeringen legger i dag fram en opptrappingsplan for rusfeltet. Folkehelseperspektiv og solidaritet er viktige grunnsteiner for rusmiddelpolitikken. Rusfeltet skal kvalitetsheves og styrkes

Målet for rusmiddelpolitikken er å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og samfunnet.

- Rusmiddelpolitikken skal gis et tydeligere folkehelseperspektiv, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Vi skal også sikre at tjenestene skal bli mer tilgjengelige for de som trenger dem – når de trenger dem. Kvalitet og kompetanse i forebygging, behandling og oppfølging skal heves. Videre skal vi bedre samhandlingen i rusfeltet – dette er en av de største utfordringene rusfeltet står overfor. Sist, men ikke minst, er jeg opptatt av økt brukerinnflytelse og at pårørende, herunder også barn og søsken av rusmiddelavhengige, blir bedre ivaretatt, avslutter Brustad når hun redegjør for de viktigste perspektivene i planen.

For å nå målene skal vi blant annet:
• Styrke kommunens oppfølgingsarbeid, opprette flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling og korte ned ventetidene på behandling
• Sikre at alle får individuell plan
• Gjennomføre forsøk med koordinerende ”tillitspersoner” for rusmiddelavhengige
• Etablere rusrådgivere hos fylkesmennene
• Heve kvaliteten på tjenestene ved å innføre kvalitetsindikatorer, kartleggingsverktøy, veiledere og faglige retningslinjer
• Innføre en ventetidsgaranti for barn og unge rusmiddelavhengige under 23 år
• Utarbeide veileder til tjenestene om barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige
• Heve kunnskapen om barn som trenger hjelp, utarbeide en strategi for tidlig intervensjon og styrke det regionale barnevernet
• Tallfeste udekket behov i kommunene og i spesialisthelsetjenesten
• Dele ut ungdommens forebyggingspris

- Jeg har store forventninger til gjennomføring av planen. Ingen kan løse situasjonen på rusfeltet alene. Men sammen kan vi utrette store ting. Regjeringen vil gjøre sitt for at kommuner, fylkesmenn, regionale helseforetak, kriminalomsorgen og frivillige aktører skal ha et best mulig grunnlag å jobbe ut fra. Arbeidet med å gjennomføre opptrappingsplanen vil kreve et bredt samarbeid. Jeg oppfordrer alle aktører til å følge opp og innarbeide prinsipper, mål og tiltak fra planen i eget arbeid, avslutter helse- og omsorgsministeren.

Opptrappingsplanen for rusfeltet legges fram for Stortinget som en del av St.prp. nr. 1 (2007–2008) for Helse- og omsorgsdepartementet. Planen vil gjelde til og med 2010. For 2008 foreslås en styrking av rusfeltet på 100 mill. kroner. Dette innebærer at rusfeltet vil være styrket med nær 350 mill. kroner sammenliknet med 2005. I tillegg kommer styrkingen av spesialisthelsetjenesten. Også den bedrede kommuneøkonomien gir mulighet til å prioritere arbeidet mot rusmiddelproblemer.

Av pressemelding den 05.10.07
Publisert 12. des. 2007 16:44 - Sist endret 12. feb. 2015 16:20