Skal forske på rus og traumer

Psykolog og stipendiat ved SERAF/LAR ØST, Ragnhild Kjøsnes, har mottatt forskningsmidler fra Helse Sør Øst knyttet til prosjektet "Traumatisering, posttraumatisk stresslidelse og opiatavhengighet"

Ragnhild Kjøsnes

Bakgrunn
Mange av dem som utvikler avhengighet til rusmidler har vært utsatt for traumatiske hendelser,
samtidig vil et liv preget av avhengighet gi økt risiko for nye traumer. Bakgrunnen for opprettelse
av forskningsprosjektet er at det finnes en klar sammenheng mellom ulike stressreaksjoner og
utvikling av avhengighet, og at denne sammenhengen ofte har vært underdiagnostisert og lite synlig.

Prosjektets mål
Kjøsnes ønsker å undersøke et utvalg av pasienter med opiatavhengighet i forhold til opplevelse av
ulike traumatiske hendelser og utvikling av stressreaksjoner etter slike hendelser. Prosjektet tar sikte på å:
- Kartlegge forekomst av traumatiske hendelser. Hvor mange har opplevd en eller flere traumatiske
hendelser, hvilken type traumatisk hendelse og alder når det skjedde
- Undersøke forekomst av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hvor mange som har symptomer på 
PTSD ved undersøkelsestidspunktet, og hvor mange som har hatt det tidligere (livstidsforekomst)
- Kartlegge bruk av ulike rusmidler, når pasienten startet å bruke rusmiddelet (alder) og  omfanget 
(hvor mye og hvor ofte). Se på sammenhengen mellom traumatisering, stressreaksjoner og bruk 
av rusmidler (evt. legemidler)
- Undersøke forekomst av andre psykiske lidelser, som andre angstlidelser, depresjon og dissosiativ lidelse.

Utvalget vil bestå av pasienter som inkluderes i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i en bestemt
periode innenfor de ulike helseforetak i tidligere Helse Øst. Deltakelse i prosjektet vil være frivillig.

Veileder for prosjektet er Professor Edvard Hauff ved Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 12. feb. 2008 11:38 - Sist endret 5. okt. 2011 15:57