Kunnskapssenteret oppsummerer: Effekten av ulike psykososiale dårlig dokumentert for dobbeltdiagnosepasienter

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummert forskningen omkring ulike psykososiale tiltaks effekt på rusatferd og psykisk sykdom for pasienter med dobbeltdiagnose.  

Dette er delrapport 2 der den første tok for seg bruk av ulike skåringsverktøy for screening og diagnostikk for denne gruppen. Delrapport 2 har vurdert forskningen på 10 ulike intervensjonstyper, men ikke betydningen av medikamentell behandling. For syv av behandlingstiltakene (integrert terapi, case management, aktivt oppsøkende behandling, kognitiv atferdsterapi, motiverende intervju, sosial ferdighetstrening og selvhjelpsgrupper) ble det funnet studier som ble basis for en vurdering av dokumentasjonsgrunnlaget. Tre av SERAFs ansatte deltok i arbeidet med rapporten. Dette var psykiater og stipendiat Valborg Helseth, professor Helge Waal og senterleder Jørgen G. Bramness.

Kunnskapsoppsummeringen viste at mange av studiene var av metodemessig lav eller middels kvalitet. En samlet vurdering er at evidensen for effekten av de studerte tiltakene er liten. Dette er imidlertid ikke det samme som at disse tiltakene ikke virker. Manglende funn i en slik rapport kan skyldes to ting; både at tiltakene har liten effekt og at forskningen rundt tiltakene er mangelfull.

Noen tiltak ble funnet å være effektive. Motiverende intervju ga i en studie en høyere grad av avhold hos alkoholmisbrukere. Kognitiv atferdsterapi kombinert med motiverende intervju ga høyere skåre på livskvalitet og sosialt funksjonsnivå.

Kunnskapsoppsummeringer skal først og fremst hjelpe oss til å velge rett der det finnes kunnskap slik at vi ikke handler mot bedre vitende. Mange kunnskapsoppsummeringer konkluderer imidlertid med at forskningen på et område er for svak eller mangelfull til at man kan trekke konklusjoner. Det siste synes å være tilfelle her.

Fra SERAFs synsvinkel er dette en utfordring. Vi er en aktør som skal bidra til å fylle slike kunnskapshull og rapporten peker på områder hvor forskning mangler.

Av Jørgen Bramness
Publisert 3. nov. 2008 11:21 - Sist endret 12. feb. 2015 16:21