SERAF oppretter Master i rus- og avhengighetsproblematikk

Universitetet i Oslo har godkjent planene om å opprette master i psykososialt arbeid. En av tre fordypninger i mastergraden vil bli innen rus- og avhengighetsproblematikk. Første studentopptak ventes høsten 2009.

Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF), Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer (SKR) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått godkjent planene om å opprette et masterprogram i psykososialt arbeid. Studiet er et tverrfaglig deltidsstudium innen fagområdene selvmord, rus, vold og traumer. Enhetene representerer viktig spisskompetanse innenfor sine respektive fagområder og kan til sammen tilby et tverrfaglig mastergradsstudium basert på høy faglig kompetanse.

Bakgrunn

Bakgrunnen for initiativet er behovet for et bredt tverrfaglig undervisningstilbud innen psykososialt arbeid,   med mulighet for faglig fordypning og spesialisering. Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr i dag undervisning innenfor tilgrensede områder, men det finnes ikke noe eget tilbud om et sammenhengende mastergradsstudium innen feltet selvmord, rus, vold og traumer. Med opprettelse av et slikt masterprogram ønsker vi å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet slik at flere av dem som til daglig arbeider med problemstillinger av psykososial art, får muligheten til å øke sin kunnskap og kompetanse på området.

Behovet for et slikt masterprogram understrekes ytterligere om man ser på utviklingen innenfor fagområdet de siste årene. Økt fokus på sammenhengen mellom psykologiske og sosiale faktorer har bidratt til å gjøre feltet komplekst og sammensatt. På samme tid gjennomføres en rekke reformer og organisatoriske endringer, noe som stiller krav til omstilling og nytenkning blant de ansatte. Ved å tilby et tverrfaglig studie i psykososialt arbeid vil man kunne oppnå et mer helhetlig og systematisk perspektiv på det arbeidet som foregår i spenningsfeltet mellom selvmord, rus, vold og traumer.

Målsetting

Et masterprogram i psykososialt arbeid skal bidra til at aktuelle yrkesgrupper som arbeider med problemstillinger innenfor områdene selvmord, rus, vold og traumer vil være bedre i stand til å møte de utfordringene man står overfor i dag og i fremtiden. Gjennom både en teoretisk og praktisk tilnærming ønsker vi å bidra til økt kunnskapsbasert praksis innenfor fagområdet. En overordnet målsetting med studiet vil derfor være å gi relevante yrkesgrupper en bredere og dypere teoretisk plattform slik at disse vil være bedre i stand til å håndtere problemstillinger av psykososial art i sitt daglige arbeide. Studiet bygger på et tverrfaglig helhetssyn der brukerperspektivet står sentralt.

En sentral målsetting er også å generere ny kunnskap blant annet gjennom selvstendig forskning og oppgaveskrivning, samt deltakelse i diskusjoner og andre fora. Dette skal videre bidra til et bredere rekrutteringsgrunnlag i forhold til videre forskning og utviklingsarbeid innen mastergradsutdanningens område.

Målgruppe

Masterprogrammet retter seg primært mot yrkesgrupper med fullført helse- og/eller sosialfaglig/pedagogisk utdanning av minimum 3 års varighet og som har minst 2 års relevant yrkespraksis. Søkere som har erfaring innenfor programmets problemfelt vil bil prioritert. Eksempler på relevante yrkesgrupper vil være:

  • Sosionomer
  • Sykepleiere
  • Pedagoger
  • Leger
  • Psykologer

Organisering, omfang og finansiering

Masterprogrammet forventes å ha sitt første opptak høstsemesteret 2009. Studiet er organisert som et deltidsstudium med 120 studiepoeng fordelt på 40 studiepoeng pr. år over 3 år. Det tas sikte på et studentopptak på mellom 50-70 studenter. Studentene vil første semester gjennomgå et felles grunnemne på 30 stp der man får en introduksjon til de tre fagområdene:

  • Selvmord
  • Rus
  • Vold og traumer

Andre og tredje semester vil studentene måtte velge fordypning innenfor én av disse studieretningene der man vil gjennomgå både obligatorisk fellesemne og valgfrie påbygningsemner. 4 semester vil studentene gjennomgå felles obligatorisk oppgaveforberedende modul. Studiets 5 og 6 semester vil i sin helhet gå til skriving av masteroppgave med veiledning fra relevant fagenhet. Nye kull vil starte hvert annet år.

Studenter som tar eller har gjennomført Videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid og som ønsker å utvide Videreutdanningen til en mastergrad vil bli tilbudt en overgangsordning.

Prosjektgruppe for etablering av masterprogram:

Henning Herrestad, førsteamaniensis ved Seksjon for selvmordsforskning- og forebygging
Elin Anita Fadun, Seniorkonsulent ved Seksjon for selvmordsforskning- og forebygging
Bjørnulf Arntsen, Administrativ leder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning
Åse Langballe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Toril Storholt, undervisningskoordinator ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Publisert 29. aug. 2008 11:56 - Sist endret 15. sep. 2016 11:03