Utviklingen i narkotikasituasjonen i Europa

På et møte i Helse- og omsorgsdepartementet 6. November ble den årlige rapporten fra det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) for 2008 lagt fram. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er det norske nasjonale kontaktpunktet for dette europeiske nettverket og var de som la fram hovedresultatene fra rapporten.

For Norges del er det særlig to bekymringsfulle tendenser som er verdt å nevne. For det første er Norges befolkning storkonsumenter av amfetamin og metamfetamin. Dette går fram av både beslagsstatistikk, der ingen andre europeiske land overgår oss, og befolkningsundersøkelser der voksne nordmenn har en av de høyeste forekomstene av bruk i Europa. For det andre har vi bruken av heroin, hvor Norge til tross for en nedgang i bruk fremdeles har en veldig høy forekomst. Dette til tross for at vi har en økende mengde og andel i substitusjonsbehandling. Baksiden av denne medaljen er en økende forekomst av dødsfall hvor metadon er involvert.

Både Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) og SERAF ble på møte bedt om å kommentere på rapporten. For SERAF sin del var det viktig å peke på at vi ikke var veldig overrasket over disse funnene. Vårt rusforskningsarbeid har brakt oss i kontakt med disse problemene over en årrekke.

Når det gjelder opiater har vi i samarbeid med mange instanser, bl.a. FHI og SIRUS, i mange prosjekter undersøkt forhold rundt intravenøst stoffmisbruk og legemiddelassistert rehabilitering. Vi har vært opptatt av dødelighet for denne gruppen i, under og etter behandling (se bl.a. Clausen T, Anchersen K, Waal H Mortality prior to, during and after opioid maintenance treatment (OMT): a national prospective cross-registry study. Drug Alcohol Depend 2008;94:151-7), men også faren for spredning av metadon til andre grupper enn dem som er inkludert

Når det gjelder amfetamin har noen av våre medarbeidere i samarbeid med FHI sett på amfetamin og bilkjøring (se bl.a. Gustavsen I, Mørland J, Bramness JG. Impairment related to blood amphetamine and/or methamphetamine concentrations in suspected drugged drivers. Accid Anal Prev 2006;38:490-5) og sammen med Lovisenberg Diakonale sykehus sett på forekomsten av disse midlene i akuttpsykiatrien (se bl.a. Mordal J, Bramness JG, Holm B, Mørland J. Drugs of abuse among acute psychiatric and medical admissions: laboratory based identification of prevalence and drug influence. Gen Hosp Psychiatry 2008; 30: 55-60). Problemene rundt amfetamin og metamfemtaminmisbruk er imidlertid langt større enn som så og berører mange andre samfunnssektorer som kriminalitet, kriminalomsorgen, arbeidslivet og andre deler av helsevesenet. Vi mangler oversikt over problemet og hva vi skal gjøre med det, ikke minst på det individuelle planet. Studiet av amfetaminproblemer enten det gjelder risikofaktorer, følger eller behandling vil også på denne bakgrunn være et satsningsområde for SERAF i årene framover.
 

Av Jørgen Bramness
Publisert 21. nov. 2008 10:43 - Sist endret 30. aug. 2016 08:37