Jobb og bolig gir mindre kriminalitet blant pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Forskere ved SERAF viser i en ny artikkel at jobb, studier og stabil bolig reduserte risikoen for kriminell aktivitet blant LAR pasienter.

Illustrasjon: pixabay.com

I den nylig publiserte studien undersøkte man hvilke faktorer som var forbundet med å begå kriminelle handlinger blant pasienter i LAR.

Studien er basert på data fra statusundersøkelsen blant pasienter i LAR-behandling i Norge. Statusundersøkelsen gjennomføres hvert år, og benytter seg av et spørreskjema som har vært i bruk i det norske LAR-systemet i 15 år.

I den aktuelle studien var 18 538 skjemaer fra 5654 pasienter i årene 2005-2010 inkludert.

Kriminalitetsbegrepet i studien omfattet hvorvidt pasienten i løpet av det siste året var blitt arrestert, satt i varetekt, tiltalt eller dømt for et lovbrudd.

Meningsfylte dager i stabile boforhold

Et av hovedfunnene i studien var at pasientene som hadde enten heltid- eller deltidsjobb, samt de av pasientene som studerte hadde en halvert risiko for å ha begått kriminalitet i løpet av det siste året.

I tillegg fant forskerne at pasientene som enten eide eller leide egen bolig var mindre involvert i kriminalitet.

Unge menn med mye rusbruk

Studien fant også faktorer som var forbundet med høyere risiko for å være involvert i kriminalitet; det å være yngre, mann og å ha hatt regelmessig rusmisbruk det siste året.

Spesielt var pasientene med et høyt forbruk av stimulanter oftere involvert i kriminell aktivitet. Dette er i samsvar med tidligere forskningsresultater på feltet.

Rehabilitering fortsatt et viktig fokus

Funnene fra studien viser at fokus på rehabiliteringsfaktorer slik som deltakelse i arbeidslivet og stabile boligforhold fortsatt er sentrale i LAR-behandlingen.

En høyere risiko for kriminalitet blant pasientene som brukte stimulanter, viser også viktigheten av å identifisere og behandle komorbide rusmiddelavhengigheter blant pasienter i LAR.

Les hele artikkelen her

 

 

 

Publisert 18. mai 2017 11:29 - Sist endret 18. mai 2017 11:29