Opplevelse av lav livskvalitet i rusbehandling øker sjansen for frafall

Forskere ved St. Olavs Hospital i Trondheim og SERAF har i en ny artikkel undersøkt sammenhengen mellom livskvalitet, alvorlighetsgrad av ruslidelse og behandlingsbehov blant personer med ruslidelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Følgende funn ble gjort blant pasientene ved inntak til rusbehandling:

  • Personer med ruslidelse rapporterte markert lavere livskvalitet enn den generelle befolkningen på alle delskalaer i livskvalitetsmålet
  • Grad av psykiske plager samvarierte med opplevd livskvalitet
  • Majoriteten rapporterte om medisinske/somatiske plager de også ønsket behandling for

Ved 3 måneders oppfølging fant man at livskvaliteten på subskalaen fysisk fungering var signifikant forbedret.

I prosjektet undersøkte man også om hvilke type behandling som ble tilbudt pasientene. Pasienter med høy opplevelse av psykiske plager fikk en høyere grad av behandlingstilbud rettet mot psykiatrisk sykdom.

Høyere risiko for å falle fra behandling

Samlet viser funnene fra undersøkelsen at personer med lav opplevelse av livskvalitet ved inntak til behandling hadde høyere risiko for å falle fra behandlingen i oppfølgingsperioden.

Prosjektet viser også at personer som søker seg til behandling for ruslidelse ofte har somatisk og psykiatrisk tilleggslidelser. Som hovedregel opplever de svært lav livskvalitet.

Fokus på livskvalitet

Riktig behandling av både ruslidelse og tilleggslidelse vurderes som sentralt for målgruppen med sammensatte utfordringer.

Behandlere i rusfeltet vil gjøre lurt i å fokusere på pasientrapporterte utfall som livskvalitet, og å fokusere på denne typen mål i samtaler og behandlingstilnærminger for å redusere frafall fra behandlingen.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 2. feb. 2017 13:12 - Sist endret 6. feb. 2017 16:56