Årsak til død blant norske LAR-pasienter

En ny artikkel, med utgangspunkt i dødsfall hos LAR-pasienter i perioden 2014-15, viser at somatiske sykdommer er dominerende årsak til død.

Henter forslag fra Google

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Artikkelen er utarbeidet av forskere ved SERAF og kolleger fra Sykehuset innlandet og Akershus universitetssykehus .

200 registrerte dødsfall over 2-årsperiode

Utgangspunktet for artikkelen er en nasjonal registrering av dødsfall som fant sted for personer som var i LAR-behandling i perioden 2014-15.

200 registrerte dødsfall ble inkludert i prosjektet i løpet av 2-års perioden. Gjennomsnittsalder ved død var 49 år og ¾ av de døde var menn.

Samlet gir dette en dødelighet i LAR på 1,4% årlig, noe som er på nivå med det man har observert fra norske LAR tidligere.

Somatiske sykdommer dominerer

Somatiske dødsårsaker dominerte (45%), mens overdosedød (42%) eller plutselig/voldelig død (12%) utgjorde de øvrige dødsårsakene.

En rekke ulike somatiske sykdommer som inkluderer lunge sykdom, leversykdom og nyresykdom, inklusive kreft, var nokså hyppig forekommende. Somatiske dødsårsaker var vanligere med økende alder.

Kliniske tiltak

Viktige kliniske tiltak som bør iverksettes i LAR i Norge er regelmessige kliniske-somatiske helseundersøkelser, allerede fra 40-årene for LAR-pasienter med fokus på oppdagelse og behandling av kronisk sykdom.

Røykeslutt bør også få en tydeligere plass i det forebyggende arbeidet innen LAR.

Fokus på oppdagelse og behandling av både lunge-, nyre- og leversykdom er viktig for LAR-klinikere, slik at fortsatt og forlenget helsegevinst av LAR kan fortsette også i en aldrende LAR-populasjon.

Artikkelen er fritt tilgjengelig gjennom BMC Health Services Research tidsskriftet

 

 

 

 

 

Publisert 29. juli 2019 10:53 - Sist endret 29. juli 2019 11:10