Sosiale tilhørigheter og livskvalitet under tilfriskning

Det å fullføre rusbehandling kan være krevende, både ved poliklinisk og døgnbehandling. Et sosialt nettverk som gir emosjonell og praktisk støtte, og som tydelig støtter abstinens fra rusmidler, kan være avgjørende for å forbli i behandling. 

Friends in a social setting
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Mer enn 500 voksne i Norge deltok i den norske kohortstudien av pasienter i legemiddelassistert og annen rusbehandling. Pasientene ble intervjuet først når de begynte i rusbehandling og igjen ett år senere. Ca. 100 personer svarte på et ekstra skjema etter ett år som fokuserte på livskvalitet. De fleste var fortsatt i rusbehandling etter ett år, og nesten alle hadde vesentlig redusertsin rusbruk. 

Flere hadde abstinente nettverk etter ett år

Litt over halvparten sa at de hadde et abstinent sosialt nettverk, sammenlignet med 32% som hadde det da de begynte i behandling. Halvparten sa også at deres livskvalitet var «god» eller «veldig god», sammenlignet med bare 10% året før. 

Lav livskvalitet var tilknyttet til mangel av diverse typer sosiale kontakt, som for eksempel å være arbeidsledig og ikke være under utdanning (7 av 10) og uten et sosialt nettverk i det hele tatt (2 av 10). Lav livskvalitet var også relatert til å være deprimert (6 av 10). 

Noen helserelaterte variabler bidro også til lavere livskvalitet, f.eks. røyking, å ikke trene, og det å være misfornøyd med vekten sin. 

Nettverk må være et tema i rusbehandling

Det som er lovende er at de fleste komponenter knyttet til lav livskvalitet kan tas opp i behandling, spesielt depresjon, røyking, og trening. Det er vanskeligere å hjelpe voksne folk til å bygge nye sosiale nettverk, men det er ikke umulig: intervensjoner som «nettverkskartlegging» har blitt utviklet for å hjelpe deltakere tenke på hvem de har som kan støtte dem i behandling, og hvordan de eventuelt kan kobles med nye. 

Det å ha folk rundt seg som bruker rusmidler er en klar risikofaktor for egen bruk av rusmidler. Det gir mening at tilfriskningsprosessen er enda vanskeligere hvis man mangler folk som kan støtte deg: alt fra å ikke tilby deg alkohol til middagen eller å vanne plantene dine mens du er innlagt, til å bare si verbalt at de er stolte av deg for å begynne behandling. 


Artikkelen er tilgjengelig gratis fra BMC Medical Research Methodology: 

Performance of the WHOQOL-BREF among Norwegian substance use disorder patients

Publisert 5. mars 2019 10:16 - Sist endret 30. apr. 2019 14:22