Fysisk trening førte til redusert russug (craving) blant pasienter i døgnbasert rusbehandling

Forskere ved OUS, SERAF og Karolinska Institutet har nylig publisert en artikkel om fysisk trening som del av rusbehandling.

trening, sport

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Prosjektet er designet som et randomisert kontrollert forsøk (RCT) og undersøker om enkeltøkter med fysisk trening (fotball eller sirkeltrening) gir endret opplevelse av russug (craving) for personer som var innlagt til døgnbehandling for sin ruslidelse.

38 pasienter med blandet ruslidelse (Poly-substance drug dependence) som fikk behandling i døgnavdelinger ble inkludert.
Disse var i hovedsak menn (84%) og hadde en gjennomsnittsalder på 37 år.

Deltagerne deltok, på ulike dager i løpet av en uke, på tre intervensjoner; fotball, sirkeltrening eller undervisning (kontroll situasjon) som bestod i 45minutters økter.

Før og etter hver økt ble russug/craving målt gjennom en visuelt analog skala (VAS), i tillegg til humør og en rekke andre variabler. Oppfølgingen varte i 4 timer etter øktene.

Hovedfunnene fra studien er at fysisk aktivitet, både fotball og sirkeltrening, resulterte i umiddelbar reduserte opplevelser av russug/craving hos deltagerne sammenlignet med kontrollsituasjonen (undervisning) og at effekten vedvarte over tid (4 timer). Effekten ble gradvis redusert over tid.

Samlet viser funnene at fysisk trening lar seg integrere i døgnbasert rusbehandling og at effekten med redusert russug og bedre humør vedvarte flere timer. Dette indikerer at trening kan benyttes som del av rusbehandling for å redusere trang til å ta rusmiddel og potensielt redusere forekomst av tilbakefall.

Les artikkelen her

Publisert 29. sep. 2021 16:07 - Sist endret 30. sep. 2021 10:14