LAR bidrar til ca 100 færre overdosedødsfall i Norge per år

Sammen med forskere fra Frisch-senteret og Folkehelseinstituttet har SERAF nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Addiction, hvor det er undersøkt i hvilken grad LAR systemet i Norge bidrar til reduksjon i antall overdosedødsfall.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, mennesker i naturen, naturlig landskap, anlegg.

Prosjektet benyttet et stort datasett med data både fra Norsk pasientregister, dødsårsaksregister og fra nasjonale befolkningsregistre og inkluderer informasjon om pasientstatus i Legemiddelassistert rehabilitering LAR.

Hovedfunnet fra prosjektet er at i 2016 hvor det var cirka 7500 LAR pasienter bidro LAR til ca 100 sparte liv i form av færre overdosedødsfall per år.
I 2021 er det i overkant av 8000 LAR pasienter, og effekten i form av reduksjon av overdosedødsfall i Norge som følge av LAR forventes derfor å være noe større, i overkant av 100 årlige færre døde.

Det som er viktig å merke seg fra den studien er at dette er resultater fra norske LAR slik det praktiseres og gjennomføres i klinisk praksis (frem til 2016), dvs med de ordningene rundt tilgjengelighet, medisinsk forsvarlighet og sikkerhet som eksisterte på den tiden.

Funnene bekrefter tidligere beregninger basert på de observerte dødelighetstallene og reduksjon i dødelighet i LAR, og gir god støtte for at LAR behandlingen i Norge er praktisert på en trygg og medisinsk forsvarlig måte, som gir betydelig færre overdoser enn hva tilfellet ville vært uten LAR behandling.

Les hele artikkelen

Publisert 21. des. 2021 11:00 - Sist endret 21. des. 2021 12:56