Alkoholproblemer blant innsatte: Forskjeller mellom undergrupper, samtidige narkotikaproblemer og behandlingsbehov

I en ny artikkel fra PriSUD-prosjektet rettes fokus mot følgende spørsmål: Hvor utbredt er alkoholproblemer blant dem som blir fengslet i Norge? Er problemene ofte kombinert med narkotikaproblemer, og hvor stor andel av de innsatte har et rusrelatert behandlingsbehov?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hilde Pape (KRUS/FHI), Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten ved SERAF står bak denne artikkelen, som nylig ble publisert i tidsskriftet European Addiction Research. Datamaterialet er hentet fra SERAF-baserte, The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA) som er en del av PriSUD-prosjektet.

NorMA studien inkluderer innsatte i nesten alle norske fengsler. Studien inkluderte Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

-  Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten (55%) hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller KRUS-forsker Hilde Pape.

Resultatene viste også at snaut en av fem (18%) antakelig var avhengige av alkohol, med behov for spesialisert rusbehandling. Forekomsten var omtrent like høy blant kvinner og menn. I yngre aldersgrupper, og blant tidligere straffedømte og dem som satt inne for voldslovbrudd eller ruspåvirket kjøring, var andelen med alkoholproblemer markant forhøyet.

Et solid flertall (68%) av innsatte med alkoholproblemer hadde narkotikaproblemer også. Jo mer alvorlige alkoholproblemene var, desto høyere var andelen med narkotikaproblemer.

Innsatte med avhengighet knyttet til både alkohol og narkotika, hadde spesielt alvorlige alkoholproblemer.

 Av alle de innsatte i studien, hadde tre av fire (75%) alkohol- og/eller narkotikaproblemer, mens nesten halvparten (45%) antakelig var rusmiddelavhengige.

- Det er åpenbart et stort udekket behandlingsbehov, sier Pape. Rusmestringsenhetene i norske fengsler har bare kapasitet til å ta imot 3-4 prosent av fangebefolkningen.

-  Det er også et tankekors at alkoholproblemer blant de innsatte er viet lite oppmerksomhet, både i fag- og forskningslitteraturen og i kriminalomsorgen.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 5. jan. 2021 10:43 - Sist endret 5. jan. 2021 10:43