Mange innsatte i norske fengsel soner for lovbrudd som indikerer egen bruk av rusmidler

I en ny rapport har forskere fra PriSUD-prosjektet ved SERAF analysert domfellelser som indikerer bruk av rusmidler blant norske innsatte i en 20-års periode. Tallene viser at totalt 40% av soningene har domfellelser for egen rusmiddelbruk som en del av grunnlaget for soningen. 

Bildet kan inneholde: tre, svart og hvit, stil, kunst, monokrom fotografering.

Les hele rapporten her (pdf)

Rapporten tar utgangspunkt i fengselsregisteret (KOMPIS) som inneholder data for alle domfellelsene innsatte soner for. Forskergruppen har brukt lovbrudd for bruk og besittelse samt ruspåvirket kjøring som en proxy for rusbruk.

I praksis soner ingen ubetinget fengselsstraff for bruk og mindre besittelse av rusmiddel som eneste domsgrunnlag, likevel ser vi at nær 100% av alle soninger med bruk og besittelse, kommer sammen med andre rusrelaterte lovbrudd. En stor andel kommer også sammen med ulike former for vinningskriminalitet. 

Det er i den siste 20-års perioden en tydelig og betydelig reduksjon av årlige domfellelser og soninger i fengsel knyttet til lovbrudd som omfatter egen rusmiddelbruk. Det er ikke gitt at nedgangen som observeres i antall soninger knyttet til rusmiddelbruk betyr at det er blitt mindre rusmiddelbruk og tilhørende lovbrudd i samfunnet. Vi vet at andre reaksjonsformer enn ubetinget fengsel, som elektronisk kontroll er mer vanlig i dag enn tidligere i observasjonsperioden. Men, vi vet også at flere med ruslidelse er i rusbehandling i dag (ikke minst gjelder dette LAR) enn for 20 år siden, noe som kan ha bidratt til reelt sett færre rusrelaterte lovbrudd.

Det er grunn til å anta at det å sitte i fengsel, dømt for ruslovbrudd som indikerer egen rusmiddelbruk, sammen med annen kriminalitet, kan være en indikator på en alvorlighetsgrad av rusproblematikk som bør møtes med behandling og intervensjoner. Dette betyr at mange innsatte kan ha nytte av ulike former for rusbehandling mens de er under soning

En forutsetning for at innsatte skal kunne møtes med adekvat tilbud om rusbehandling er at de blir kartlagt tidlig i soningen med hensyn til rusmiddelbruk, rusrelaterte problemer og behandlingsbehov. For å kunne avdekke behandlingsbehov hos den innsatte anbefales bruk av standardiserte screening instrumenter som AUDIT og DUDIT.  I tillegg er det selvsagt en forutsetning at adekvat rusbehandling er tilgjengelig under soningen og at det tilrettelegges for fortsatt oppfølging i helsetjenesten, inkludert andre viktige tilbud som bolig og nettverk, etter endt soning.

PriSUD studien er finansiert av Seraf, Helse Sør-Øst og Norges Forskningsråd.

 

Publisert 16. apr. 2021 14:38 - Sist endret 16. apr. 2021 14:38