Psykisk helse hos skolebarn

Ny artikkel sammenligner skolebarn eksponert for LAR-medikamenter i svangerskapet med barn plassert i fosterhjem 

lykkelig barn

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunn

Forskning har vist at barn eksponert for opiater i svangerskapet er i risiko for utviklingsvansker med samme forekomst som andre risikogrupper, for eksempel barn plassert i fosterhjem. 

Deltakere og metodisk tilnærming

Psykisk helse hos 78 barn (gjennomsnittsalder 8 år) av mødre som brukte metadon eller buprenorfin i svangerskapet ble kartlagt med spørreskjemaet SDQ fylt ut av foreldre og lærer. Tilsvarende data fra 140 fosterbarn ble brukt som sammenligningsgruppe. Hjelpetjenester i begge grupper omfattet kontakt med barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barne-og ungdomspsykiatri (BUP) og habiliteringstjenester. 


Resultater

  • Barna eksponert for LAR-medikamenter og vokste opp hos sine foreldre hadde signifikant bedre psykisk helse enn eksponerte barn som i årenes løp var flyttet til fosterhjem.
  • Forekomsten av symptomer hos de hjemmeboende barna var tilsvarende det man finner i den normale barnebefolkningen. 
  • LAR-eksponerte barn i fosterhjem og fosterbarn hadde like høy forekomst av psykiske symptomer. De hadde også høyere forekomst av tilknytningsvansker.
  • Halvparten av de hjemmeboende barna i LAR-gruppen brukte hjelpetjenester, mens langt flere i begge fosterbarngruppene hadde kontakt med en eller flere hjelpetjenester. 
  • Oddsen for å søke hjelp økte signifikant med økende psykiske vansker, og gutter hadde 2.3 ganger større odds for å bruke hjelpetjenester.
  • Kun 25 % a familiene med LAR-eksponerte barn hadde kontakt med barnevernet på dette tidspunkt 

Resultatene fra studien bidrar til å nyansere risikobildet hos barn eksponert for LAR-medikamenter i fosterlivet og viser at barn som vokser opp i familier der mor har brukt LAR-medikamenter i svangerskap skårer som barn uten slik risiko på screening av psykiske helseproblemer og at brukern av hjelpetjenester står i forhold til behov. 

Les hele artikkelen her

 

 
Publisert 12. mai 2021 11:39 - Sist endret 27. mai 2021 12:19