Statusrapport for LAR 2020 er publisert

I år, som i fjor, blir det en digital lansering av årlig nasjonal statusrapport for LAR.  Philipp Lobmaier presenter noen av rapportens hovedfunn og Thomas Clausen gir to presentasjoner om henholdsvis aldring i LAR og Covid-19 i LAR-behandling.

Presentasjon av Statusrapporten 2020

 

(I rapporten er det er gjort noen mindre justeringer i figuren om inntak og utskrivninger som blir presentert ca 01:55 i filmen)

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2020 (pdf)

Aldring i LAR

 

LAR-behandling og Covid-19

 

 

SERAF har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for rapportering fra den årlige kartleggingen av pasienter som mottar LAR behandling. Rapporten er resultatet av betydelig innsats i hvert LAR-tiltak. Vi takker for innsatsen fra LAR-ansatte over hele landet, pasienter som har bidratt med informasjon om sin behandling og for samarbeid med LAR-tiltakene og med Helsedirektoratet.

Tradisjonen tro presenterer vi funn fra rapporteringen om hvordan det går med LAR pasientene, både generelt (DEL A) med tanke på sysselsetting, rehabilitering og grad av fornøydhet med behandling, men også mer konkret om sentrale utfalsmål som rusmiddelbruk siste 4 uker (DEL B) og inneværende år (DEL C), hvilken medisin som brukes og om det har vært alvorlige hendelser som overdose. Som oppfølging av fjorårets fokus på «nye medisiner» presenterer vi i år tall for depot injeksjons-LAR for første gang.

2020 var preget av pandemi med restriksjoner som påvirket alles liv, på alle områder. For LAR-pasienter har tiltakene for sosial distansering av smittevernshensyn ofte medført lempeligere henteordninger. Ansatte ble vurdert som kritisk personell og var nødt til å fortsette sitt virke med tydelig avstand, håndsprit og munnbind. Tilbakemeldingene tilsier at covid-19 restriksjonene ble håndtert gjennomgående bra, og klart bedre enn fryktet i starten.

Det er derfor en ekstra stor glede å kunne presentere denne årlige rapporten til tross for kohort-jobbing, hjemmekontor, karantene og vente-karantene, isolasjoner og sykdomstilfeller med covid-19 relatert, alvorlig lungesykdom. Vi har kunnet tilføye noen spørsmål om covid-19 og fant stor grad av usikkerhet, samtidig som sykdomsprevalens blant LAR-pasienter var svært lav. Dette synes å gjenspeile covid-19 i den generelle befolkningen og kan fortolkes som utrykk for normalitet i pasientpopulasjonen vi er interssert i. Samtidig vet vi lite om alvorlige covid-19 følgetilstander som langvarig redusert allmenntilstand. Rammene for denne rapporten er utilstrekkelig for kartlegging av covid-19 i større detalj.

Vi minner om at en aldrende LAR-populasjon er å ansee som en suksess i seg selv. LAR har medført at mange mennesker med opioidavhengighet kan eldes med sykdommen. Samtidig ønsker vi i fremtiden å styrke fokus på gode levevaner, HepC-behandling og regelmessige legeundersøkelser.

Ivar Skeie har analysert mortalitetsdata og skrevet kapittelet om dødsfall i LAR. Han har igjen fulgt tiltakene tett for å kunne inkludere komplette tall på overdoser, suicid og naturlige dødsfall.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2020 (pdf)

 

Publisert 22. juni 2021 12:09 - Sist endret 28. juni 2021 09:57