Utbredelse og endring i psykiatrisk sykdom og dobbeltdiagnose over en 10-års periode

En ny artikkel med bidrag fra SERAF har sett nærmere på utbredelsen av psykiatrisk sykdom og dobbeltdiagnose i en populasjon av omkomne personer med positiv legemiddeltoksikologi. Hensikten har vært å evaluere endringer over tid mellom 2001-2002 og 2011-2012.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Totalt 520 obduserte rusmiddelbrukere med positiv toksikologi ble inkludert i studien fra 2001 til 2002 og fra 2011 til 2012.

Det ble hentet inn data fra obduksjonsrapporter, toksikologisk screening under obduksjon og data fra danske nasjonale helseregistrene. Dette inkluderte diagnoser fra psykiatriske sykehus, bruk av reseptbelagte legemidler og registrert behandling for rusmiddelavhengighet.

Nokså stabil forekomst av psykiatrisk samsykelighet over tid

I perioden 2001–2002 hadde 63,3% av de omkomne kun positiv toksikologi, mens 22,5% også hadde psykiatrisk sykelighet. 14,2% hadde en dobbeldiagnose.

I perioden 2011–2012 hadde 56,4% av de omkomne kun positiv toksikologi, mens 26,1% også hadde psykiatrisk sykdom. 17,5% hadde en dobbeldiagnose. Endringene fra første periode 2001-2002 til andre periode 2011-2012 var ikke signifikante.

Det ble funnet en økt forekomst av ikke-foreskrevet psykotrop medisin som metadon og benzodiazepiner blant avdøde over tid.

Økende gjennomsnittsalder for personer uten psykiatrisk sykdom

Et hovedfunn var at personer med kun positiv toksikologi hadde økende gjennomsnittsalder fra første til andre periode, men det hadde ikke gruppene med dobbeltdiagnose eller psykiatrisk sykdom.

Dette indikerer at gruppene med dobbeltdiagnose eller psykiatrisk samsykelighet i mindre grad enn andre grupper har nytt godt av økt forventet levealder.

Kartlegging og behandling av psykiatrisk tilleggssykdom blant personer med rusproblematikk er viktig for å forebygge for tidlig død.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 3. mars 2021 13:53 - Sist endret 3. mars 2021 13:53