Solid Klinmed-representasjon i nye konvergensmiljøer ved UiO:Livsvitenskap

Klinmed bidrar i syv av åtte konvergensmiljøer ved UiO:Livsvitenskap i perioden 2019-2023.

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget ved UiO

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget ved UiO som skal stå ferdig i 2024. Foto: Ratio arkitekter/Mir .

– Det er veldig gledelig at så mange av våre grupper er representert, sier nestleder ved instituttet, Shuo-Wang Qiao.

Konvergensmiljøer er ifølge UiO:Livsvitenskap tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer ved å ta i bruk metoder fra en rekke ulike fagområder som biologi, farmasi, medisin, psykologi, samfunnsfag og filosofi.

De nye utvalgte miljøene skal arbeide med temaer som diabetes, organdonasjon, immunsystemet, bevis i voldtektssaker, mentale lidelser, medisinplanter og kreft. I første runde i 2017 ble det gitt støtte til syv konvergensmiljøer, hvorav Klinmed deltok i fire.

- Dette viser at vi ikke bare er gode og konkurransedyktige, men at vi i tillegg er nytenkende gjennom å etablere nye samarbeid på tvers av fagmiljøer, sier Qiao.

Alvorlige psykiske lidelser - 4MENT

To av åtte konsortier skal ledes av Klinmed-forskerne Ole Andreassen og Victor Greiff. Andreassen er professor i psykiatri ved NORMENT. Hans gruppe 4MENT skal utvikle en tverrfaglig forståelse rundt årsaker og sykdomsmekanismer knyttet til alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni og bipolaritet.

Ole Andreassen
Professor Ole Andreassen. ©UiO/Øystein H. Horgmo.

- Vi bruker klinisk og stamcelle-kompetanse fra medisin sammen med teknologi og matematiske modeller fra matematikk og naturvitenskap. Dette knyttes til hjerneavbildning og psykososiale aspekter innen samfunnsfag. Utfordringene ved å koble psykiske fenomener til biologiske modeller forankres i filosofiske prinsipper fra humaniora, forklarer Andreassen.

Mentale lidelser er et komplekst område med biologiske og psykososiale mekanismer. En multidisiplinær tilnærming er nødvendig for å etablere ny kunnskap. Ifølge Andreassen innehar 4MENT de synergiene og den kritiske sammensetningen som trengs for å få til gjennombrudd i forståelsen av bakenforliggende årsaker til psykiske sykdommer.

- Jeg gleder meg til å ta fatt. Prosjektet gir helt nye muligheter til å belyse komplekse fenomener som tidligere var svært krevende på grunn av begrensninger i organisasjonsstrukturen på Universitetet. Min rolle innebærer koordinering og samordning for å få frem synergi. Med meg har jeg et team med dyktige forskere som har talent for samarbeid, og som forstår merverdien av tverrfaglige tilnærminger.

Les mer om 4MENT

Språket i immunsystemet - ImmunoLingo

Førsteamanuensis Victor Greiff beskrives som en initiativrik og fremadstormende Klinmed-forsker. Hans konvergensmiljø skal undersøke hvordan sykdom og gjenkjenning av antigen kodes i kroppens immunsystem. Gruppen skal utføre datasimuleringer for å få ny kunnskap som kan brukes til å forebygge og behandle sykdom hos mennesker.

Førsteamanuensis Victor Greiff
Førsteamanuensis Victor Greiff. ©UiO.

- Vårt konvergensmiljø vil dekode det molekylære språket i det adaptive immunsystemet. Vi kaller dette ImmunoLingo, og det er avgjørende å forstå dette for å kunne designe og etablere mer presis immundiagnostikk og immunterapi. Kompleksiteten og ambisjonen i vårt prosjekt kan kun oppnås gjennom å kombinere tverrfaglig ekspertise innen livsvitenskap, maskinlæring, statistikk og språkvitenskap, sier Greiff.

Han mener prosjektlederrollen gir mulighet til å forme landskapet innen immunologisk forskning både i Norge og internasjonalt.

- For tiden er det mye snakk om det å kombinere beregningsbiologi og maskinlæring med immunologisk forskning. Vi er derfor svært glade over å bidra inn i et svært aktuelt og spennende forskingsområde. Spesielt fornøyde er vi over å kunne inkludere språkvitenskapen, siden lingvistiske prinsipper kan bidra til å dekode det immunologiske språket som koder sykdomsinformasjonen i immunsystemet, sier han.

Les mer om ImmunoLingo

De øvrige fem konvergensmiljøene hvor Klinmed er representert er:

Modeller i diabetesforskning - ABINO

Denne forskningsgruppen skal utvikle nye modeller for diabetesforskning ved hjelp av nye strategier for modning av stamceller. Professor Simon Rayner ved Avdeling for medisinsk genetikk hører til Klinmed.

Les mer om ABINO

Organdonasjon - 3DR

Konvergensmiljøet vil øke tilgangen og funksjonen til donororganer til transplantasjon, samt etablere en opplyst samfunnsdebatt om etiske spørsmål ved bruk av donasjon etter sirkulatorisk død.

Dr. Søren Erik Pischke ved Avdeling for immunologi er ansatt ved Klinmed. Gruppen er sammensatt av forskere innen teologi, molekylærmedisin, biovitenskap og immunologi.

Les mer om 3DR   

Voldtektssaker - EvidentlyRape

Konsortiet skal undersøke hvilken betydning fysiske bevis har - og kan ha - for hvordan voldtekter tilnærmes og behandles i medisinske og rettslige organ. Målet er å innhente ny kunnskap som kan forbedre både forståelse og praksis i en rettsprosess.

Professor Peter Gill tilhører Avdeling for rettsmedisinske fag ved Klinmed. Han er del av et team sammensatt av fagpersoner innen jus, helsevitenskap og rettsmedisin.

Les mer om Evidently Rape

Protonterapi ved kreft - PROCCA

Professor Åslaug Helland ved Avdeling for kreftbehandling på Klinmed deltar i denne forskningsgruppen, som ønsker å utvikle en solid plattform for samarbeid innen protonterapi i Oslo.

Gruppen skal undersøke hvordan det er mulig å redusere kortsiktige og langsiktige biologiske bivirkninger av strålebehandling. Arbeidet er et ledd i forberedelsene til at Norge får sitt første protonsenter i 2023. Konsortiets mål er å bidra til at senteret når internasjonal toppklasse.

Les mer om PROCCA

Medisinplanter - REA:Life

Konvergensmiljøet REA:Life vil avdekke prosessene som har formet den sosiale og kulturelle utviklingen av medisiner, samt identifisere bioaktive stoff i historiske medisinplanter ved hjelp av moderne analysemetoder.

Klinmed er representert ved professor Marit Inngjerdingen ved Avdeling for farmakologi.

Les mer om REA:Life

---

Gratulerer til alle de utvalgte!

Emneord: UiO:Livsvitenskap; livsvitenskap; konvergensmiljøer; medisin; helse Av Eli Synnøve Gjerde
Publisert 29. mars 2019 14:25 - Sist endret 24. mai 2019 10:53