LAMU ved Det medisinske fakultet

MED-LAMU er et overordnet lokalt arbeidsmiljøutvalg for fakultetet som helhet.

MED-LAMU tar opp og behandler saker som har betydning for arbeidsmiljøet ved fakultetet. Utvalget deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følger opp.

Ved behov kan MED-LAMU be fakultetsledelsen sette i gang tiltak eller undersøkelser.

MED-LAMU fungerer som et lokalt LAMU for Institutt for Helse og samfunn og for Fakultetsadministrasjonen.

Ansvarsområder

MED-LAMUs ansvarsområder som overordnet organ er blant annet å samordne og videreutvikle fakultetets HMS-arbeid. Dette innebærer behandling av :

 • Fokusområder for HMS-arbeidet
 • Gjennomgang og oppfølging av HMS-årsrapporter
 • Ledelsens gjennomgang
 • Saker av prinsipiell- og overordnet betydning
 • Egne kartlegginger/internrevisjoner
 • Innspill til fakultetets årsplan
 • Budsjettinnspill i forhold til HMS-tiltak

Utvalget fungerer som lokalt arbeidsmiljøutvalg for Fakultetsadministrasjonen og Institutt for helse og samfunn. Institutt for medisinske basalfag og Institutt for klinisk medisin har egne arbeidsmiljøutvalg. Disse rapporterer til MED-LAMU som igjen rapporterer til UiOs arbeidsmiljøutvalg sentralt (AMU).

De lokale arbeidsmiljøutvalgene skal blant annet drøfte:

 • Handlingsplan for HMS
 • Bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjenesten
 • Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet
 • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet
 • Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid.
 • Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstid
Publisert 12. mars 2014 13:11 - Sist endret 27. feb. 2018 13:02