Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved Det medisinske fakultet

MED-LAMU er et overordnet lokalt arbeidsmiljøutvalg for fakultetet som helhet.

MED-LAMU tar opp og behandler saker som har betydning for arbeidsmiljøet ved fakultetet. Utvalget deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følger opp.

Ved behov kan MED-LAMU be fakultetsledelsen sette i gang tiltak eller undersøkelser.

MED-LAMU fungerer som et lokalt LAMU for Institutt for Helse og samfunn og for Fakultetsadministrasjonen.

Ansvarsområder

MED-LAMUs ansvarsområder som overordnet organ er blant annet å samordne og videreutvikle fakultetets HMS-arbeid. Dette innebærer behandling av :

 • Fokusområder for HMS-arbeidet
 • Gjennomgang og oppfølging av HMS-årsrapporter
 • Ledelsens gjennomgang
 • Saker av prinsipiell- og overordnet betydning
 • Egne kartlegginger/internrevisjoner
 • Innspill til fakultetets årsplan
 • Budsjettinnspill i forhold til HMS-tiltak

Utvalget fungerer som lokalt arbeidsmiljøutvalg for Fakultetsadministrasjonen og Institutt for helse og samfunn. Institutt for medisinske basalfag, Institutt for klinisk medisin og NCMM har egne arbeidsmiljøutvalg. Disse rapporterer til MED-LAMU som igjen rapporterer til UiOs arbeidsmiljøutvalg sentralt (AMU).

De lokale arbeidsmiljøutvalgene skal blant annet drøfte:

 • Handlingsplan for HMS
 • Bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjenesten
 • Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet
 • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet
 • Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid.
 • Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstid
Publisert 12. mars 2014 13:11 - Sist endret 13. nov. 2018 13:52