Forretningsorden for fakultetstyret ved Det medisinske fakultet

Fastsatt av Det medisinske fakultets styre 11. mai 1998.

1. Møteinnkalling

Innkalling til møte skal sendes styrets medlemmer senest en uke før møtet finner sted.

2. Dagsorden

Dagsorden for et styremøte gjøres kjent senest en uke før møtet. Forslag til endringer i, eller tillegg til dagsorden må bekjentgjøres i god tid og senest tre dager før møtet. For at saker som ikke står på dagsorden eller tilleggsdagsorden skal tas opp til realitetsbehandling kreves to tredjedels flertall.

Dagsorden / evt. tilleggsdagsorden skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og om det i den enkelte sak tas sikte på en realitetsavgjørelse, en foreløpig drøftelse, en avklaring av den videre saksbehandling, eller om saken er til styrets orientering.

Sakspapirene sendes ut sammen med innkalling og dagsorden. Sakspapirer som ønskes lagt frem senere enn en uke før møtet, eventuelt på møtet, krever godkjennelse av styret med 2/3 flertall.

3. Møteledelse

Dekanen er styrets leder og leder møtene.

4. Møtefrekvens

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs. Dekanen kan sammenkalle styret også når rektor eller 1/5 av styrets medlemmer krever det etter begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet.

5. Styrets forhandlinger

Styrets forhandlinger kan overværes av tilhørere i den utstrekning det ikke gjelder konfidensielle saker.

Når særlige grunner taler for det, kan styret innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger, med talerett, men uten stemmerett.

6. Beslutningsdyktighet

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

7. Avstemningsregler

Et forslag vedtas med alminnelig flertall. Flertallet for et vedtak må utgjøre minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er dekani stemme avgjørende. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Ved valg og ansettelser gjelder de stemmeregler som kollegiet har fastsatt.

Styret treffer vedtak ved at møteleder konstaterer at enighet er oppnådd, eller ved avstemming ved håndsopprekking. Ved valg og ansettelser kan et enkelt medlem av styret forlange at avstemmingen skal være skriftlig.

8. Protokoll

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Det skal fremgå av protokollen hvem som er tilstede, hvilke forslag som har blitt satt under avstemming, og angivelse av stemmetall, og navn på stemmegiver, for de vedtak som blir fattet. Eventuelle særuttalelser skal innleveres og leses opp under møtet.

9. Møteplikt og forfall

Styrets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis beskjed til vararepresentant.

10. Generelt

I spørsmål som ikke er berørt av punktene 1 - 9, kan styret med to tredjedels flertall bestemme sin forretningsorden.


 

 

Publisert 24. mai 2011 16:57 - Sist endret 10. aug. 2020 13:35