Protokoll fra fakultetsstyremøte 9. mai 2017

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for Tove Strand)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Forfall:

Tove Strand (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

13/17 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

14/17 Godkjenning av dagsorden

Styreleder ba om at sakene 18 og 19 skulle behandles før øvrige saker. Dagsorden med denne endringen ble godkjent.

15/17 Godkjenning av protokoll fra 7.3.2017

Protokoll fra 7.3.2017 ble godkjent.

Dekanens orientering

  • forskere ved fakultetet har fått to av fem nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved UiO, og av 10 i Norge
  • en forsker ved fakultetet har som en av to i Norge mottatt ERC Advanced Grant fra EU
  • antallet EU-søknader fra fakultetet er nesten fordoblet under Horizon 2020-programmet målt mot samme periode av 7. rammeprogram. Antallet tilslag har imidlertid ikke økt tilsvarende, antageligvis fordi  konkurransen er blitt sterkere i takt med at mange andre akademiske institusjoner i Europa har fått betydelige kutt i sine budsjetter
  • fakultetet var invitert at Kunnskapsdepartementet til å delta i møte med det russiske kunnskapsdepartementet, da UiOs satsing i Russland var en av to tiltak som ble presentert i møtet

Saker

Sak 10/17-O Orientering om Meld.St. 16 (2016-2017) "Kultur for kvalitet i høyere utdanning"

Saken var utsatt fra møte 7.3.2017.

Studiedekan Kristin Heggen orienterte.

12/17-V Forslag til Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet

Saken var utsatt fra møte 7.3.2017.

Dekan Frode Vartdal redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet, med de endringer det ble enighet om i styret.

Vedtatte retningslinjer vedlegges her:

16/17-V Nedleggelse av masterprogram i psykososialt arbeid

Studiedekan Kristin Heggen redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret innstiller på å legge ned masterprogrammet, men oppmuntrer til dialog mellom Institutt for helse og samfunn og sentrene om en mulig studieretning i en ny grad ved instituttet. Alternativt bør det arbeides med å videreføre fagmiljøet på annen måte, f.eks. som EVU-emner, valgfrie emner eller obligatoriske emner inn i et masterprogram.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret innstiller på å legge ned masterprogrammet i psykososialt arbeid, men oppmuntrer til dialog mellom Institutt for helse og samfunn og sentrene (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF) om en mulig innarbeiding i porteføljen av studieprogrammer ved instituttet. Alternativt bør det arbeides med å videreføre fagmiljøet på annen måte, f.eks. som EVU-emner, valgfrie emner eller obligatoriske emner inn i et masterprogram.

Fakultetsstyret ber om å bli holdt orientert om mulige alternativer for å videreføre hovedelementer fra dette programmet.

17/17-O Regnskap pr. 31.3.2017

Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.3.2017 til orientering.

18/17-V Inndekning av egenandel til fellesløftet FRIPRO

Dekan Frode Vartdal redegjorde.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag om å finansiere fakultetets egenandel til FRIPRO Toppforsk for inntil fem forskningsgrupper.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag om å finansiere fakultetets egenandel til FRIPRO Toppforsk for inntil fem forskningsgrupper ved finansieringsalternativ 1.

Styret ble på spørsmål opplyst at dette skjer i henhold til universitetsledelsens oppfordring til bruk av akkumulert mindreforbruk.

Fakultetsstyret forutsetter at forskere som får dekket egenandel fra fakultetet for å delta i FRIPRO Toppforsk-programmet har konkrete planer for å øke innhenting av mer ekstern finansiering fra EU, Forskningsrådet, Kreftforeningen, etc. gjennom UiO.

19/17-O Orientering om prosess for strategisk tildeling av stipendiater

Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte om at sak om strategisk tildeling av stipendiater (evt postdoktorer) vil bli lagt fram for fakultetsstyret i møte 20. juni d.å., da enhetene har bedt om forlenget frist for å levere forslag til aktuelle tildelinger.

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

 

Publisert 12. mai 2017 09:40 - Sist endret 21. juni 2017 08:00