Sakskart til fakultetsstyremøte 9. mai 2017

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

13/17 Godkjenning av innkalling

14/17 Godkjenning av dagsorden

15/17 Godkjenning av protokoll fra 7.3.2017

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

Sak 10/17-O Orientering om Meld.St. 16 (2016-2017) "Kultur for kvalitet i høyere utdanning" (20 min)

Saken var fremmet til møte 7.3.2017, og ble utsatt.

Ved Kristin Heggen

12/17-V Forslag til Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet (15 min)

Saken var fremmet til møte 7.3.2017, og ble utsatt.

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet.

16/17-V Nedleggelse av masterprogram i psykososialt arbeid (20 min)

Ved studiedekan Kristin Heggen

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret innstiller på å legge ned masterprogrammet, men oppmuntrer til dialog mellom Institutt for helse og samfunn og sentrene om en mulig studieretning i en ny grad ved instituttet. Alternativt bør det arbeides med å videreføre fagmiljøet på annen måte, f.eks. som EVU-emner, valgfrie emner eller obligatoriske emner inn i et masterprogram.

17/17-O Regnskap pr. 31.3.2017 (15 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.3.2017 til orientering.

18/17-V Inndekning av egenandel til fellesløftet Fripro (15 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag om å finansiere fakultetets egenandel til FRIPRO Toppforsk for inntil fem forskningsgrupper.

19/17-O Orientering om prosess for strategisk tildeling av stipendiater (10 min)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 18. apr. 2017 14:49 - Sist endret 10. mai 2017 08:25