Protokoll fra fakultetsstyremøte 26. september 2017

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien, Ingrid Sogner, Katrine Ore, Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

29/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

30/17 Godkjenning av dagsorden

Styreleder foreslo at sakene 40 og 41 ble behandlet mellom sakene 33 og 34, noe som ble godkjent av styret. For øvrig ble oppsatt dagsorden godkjent og fulgt.

31/17 Godkjenning av protokoll fra 20.6.2017

Protokoll fra møte 20.6.2017 ble godkjent.

Saker

32/17-V Presisering av NCMMs styremandat

Vedtak (enstemmig):

Mandatet til NCMMs styre endres med følgende presisering til punktet om styrets sammensetning og oppnevning: «Blant styremedlemmene fra UiO oppnevnes en representant med tilknytning til både UiO og OUS (styreleder), en representant fra Det medisinske fakultet og en representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. …. NCMMs styreleder skal ha tilknytning både til UiO og OUS.»

33/17-V Oppnevning av valgstyre ved Institutt for kliniske medisin for perioden 1.8.2017-31.7.2021

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til instituttets forslag og oppnevner følgende medlemmer til valgstyret ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.8.2017-31.7.2021:

  • Professor I Kristian Bjøro (leder)
  • Professor II Else Marit Løberg
  • Administrativ koordinator Berit Lund Opheim
  • Postdoktor Sofie Ragnhild Aminoff oppnevnes for perioden 1.8.2018-31.7.2018

34/17-O Regnskap pr. 31.7.2017

Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.7.2017 til orientering.

35/17-V Årsplan 2018-2020

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til fremlagte forslag til årsplan for 2018-2020.

36/17-V Budsjettfordeling 2018 

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

  • Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til fordeling for 2018 slik det fremkommer i vedlagte regneark.
  • Dekanen får fullmakt til å fordele midler likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II.
  • Dekanen får fullmakt til å foreta kutt i fakultetsadministrasjonens lønns- og driftsbudsjett på 3,5 millioner kroner.
  • Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

37/17-V Studieplasser ved Institutt for helse og samfunn

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til at den midlertidige omdisponering av 25 studieplasser i sykepleievitenskap videreføres for opptaket 2018/2019 som følgende:

Studieprogram Opptaksramme
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) 40
Avansert geriatrisk sykepleie 20
European Master in Health Economics and Health Management 15
Health Economics, Policy and Management 35
Helseadministrasjon 30
Interdisiplinær helseforskning 38
International Community Health 27
Sykepleievitenskap (kun heltid) 15

38/17-V Utvelgelse av aktuelle fagområder for strategiske stipendiatstillinger 2018 (20 min)

Ved dekan Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Det utlyses to stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende områder:

a) Primærhelsetjeneste, global helse og styrking av samarbeid med internasjonale strategiske partnere

b) Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner

c) Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper

Fordelingsprosess skjer i henhold til dekans forslag.

Vedtak (enstemmig):

Det utlyses seks stillinger som stipendiat- eller postdoktor, fordelt på følgende områder:

a) Primærhelsetjeneste, global helse og styrking av samarbeid med internasjonale strategiske partnere

b) Bruk av muliggjørende teknologier som verktøy innen helseforskning og/eller helseutdanning

c) Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper

Fordelingsprosess skjer i henhold til dekans forslag.

39/17-V Forespørsel fra KD om plan og budsjett for mulig etablering av kiropraktorutdanningen

Frode Vartdal redegjorde.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår at det ikke opprettes et kiropraktorstudium ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Forslaget ble vedtatt med stemmene til følgende representanter: Frode Vartdal, Hilde Nebb, Elisabeth Olsen, Marit Kirkevold, Hanne Støre Valeur, Egil Bodd og Oda Lockert.

Representanten Tove Strand stemte mot forslaget, og ba om følgende protokolltilførsel:

"Det vises til fakultetsstyrets vedtak 28/5-2013 og til Kunnskapsdepartementets brev datert 26/6-2017. Av brevet framgår følgende: "Departementet ber med dette institusjonene utarbeide en modell for en nasjonal kiropraktorutdanning. Departementet ber videre om detaljert budsjett for investering og driftskostnader både på kort og lang sikt for å få etablert og drive en kiropraktorutdanning". Departementet ber videre om at det legges til grunn ulike alternativer for antall studieplasser i sine budsjetter.

Slik dette medlem ser det, ber Utdanningsdepartementet Fakultetet om et forslag til hvordan en best kan etablere en utdanning for kiropraktorer og ikke om det bør etableres. På denne bakgrunn tilrår undertegnede at tidligere utarbeidet rapport oppdateres ved at det innhentes oppdatert informasjon om organisering og kostnader fra Syddansk universitet, Odense og ved at det hensyntas at det har vært satset vesentlig på forskning på området etter 2013. Ved beregning av kostnader for investering og drift bør det legges opp til fleksibel bruk av lokaler, også i forhold til undervisningstidspunkter i en overgangsperiode. Dette medlem ber om at en oppdatert styresak legges fram 31.10. Tove Strand"

Representanten Kristine Grini Jacobsen stemte blankt. Det har i ettertid blitt klart at det i henhold til forretningsorden for fakultetsstyret ikke kan stemmes blankt annet enn ved valg. Inkurien hadde ikke betydning for utfallet av avstemningen.

Vedtak:

Fakultetsstyret tilrår at det ikke opprettes et kiropraktorstudium ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

40/17-V Retningslinjer for SFF

Seksjonssjef Ingrid Sogner redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar "Regler for organisering av sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet".

41/17-O Etablering av redelighetsutvalg for forskning

Seksjonssjef Ingrid Sogner orienterte.

Eventuelt

Egil Bodd orienterte om robot/dispenser for hjemmemedisinering av pasienter/eldre personer, som kan gi kraftig reduksjon av feilmedisinering. Norge er det landet som har tatt systemet mest i bruk.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 27. sep. 2017 10:17 - Sist endret 1. nov. 2017 09:15