Sakskart til fakultetsstyremøte 26. september 2017

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

29/17 Godkjenning av innkalling

30/17 Godkjenning av dagsorden

31/17 Godkjenning av protokoll fra 20.6.2017

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

32/17-V Presisering av NCMMs styremandat (5 min)

Forslag til vedtak:

Mandatet til NCMMs styre endres med følgende presisering til punktet om styrets sammensetning og oppnevning: «Blant styremedlemmene fra UiO oppnevnes en representant med tilknytning til både UiO og OUS (styreleder), en representant fra Det medisinske fakultet og en representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. …. NCMMs styreleder skal ha tilknytning både til UiO og OUS.»

33/17-V Oppnevning av valgstyre ved Institutt for kliniske medisin for perioden 1.8.2017-31.7.2021 (5 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til instituttets forslag og oppnevner følgende medlemmer til valgstyret ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.8.2017-31.7.2021:

  • Professor I Kristian Bjøro (leder)
  • Professor II Else Marit Løberg
  • Administrativ koordinator Berit Lund Opheim
  • Postdoktor Sofie Ragnhild Aminoff oppnevnes for perioden 1.8.2018-31.7.2018

34/17-O Regnskap pr. 31.7.2017 (15 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.7.2017 til orientering.

35/17-V Årsplan 2018-2020 (10 min)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til fremlagte forslag til årsplan for 2018-2020.

36/17-V Budsjettfordeling 2018 (30 min)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

Forslag til vedtak:

  • Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til fordeling for 2018 slik det fremkommer i vedlagte regneark.
  • Dekanen får fullmakt til å fordele midler likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II.
  • Dekanen får fullmakt til å foreta kutt i fakultetsadministrasjonens lønns- og driftsbudsjett på 3,5 millioner kroner.
  • Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

37/17-V Studieplasser ved Institutt for helse og samfunn (10 min)

Ved instituttleder Nina Vøllestad

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til at den midlertidige omdisponering av 25 studieplasser i sykepleievitenskap videreføres for opptaket 2018/2019 som følgende:

Studieprogram Opptaksramme
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) 40
Avansert geriatrisk sykepleie 20
European Master in Health Economics and Health Management 15
Health Economics, Policy and Management 35
Helseadministrasjon 30
Interdisiplinær helseforskning 38
International Community Health 27
Sykepleievitenskap (kun heltid) 15

38/17-V Utvelgelse av aktuelle fagområder for strategiske stipendiatstillinger 2018 (20 min)

Ved dekan Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Det utlyses to stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende områder:

a) Primærhelsetjeneste, global helse og styrking av samarbeid med internasjonale strategiske partnere

b) Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner

c) Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper

Fordelingsprosess skjer i henhold til dekans forslag.

39/17-V Forespørsel fra KD om plan og budsjett for mulig etablering av kiropraktorutdanningen (20 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tilrår at det ikke opprettes et kiropraktorstudium ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

40/17-V Retningslinjer for SFF (10 min)

Ved Ingrid Sogner, seksjonssjef forskningsadministrasjon

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar "Regler for organisering av sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet".

41/17-O Etablering av redelighetsutvalg for forskning (10 min)

Ved Ingrid Sogner, seksjonssjef forskningsadministrasjon

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 5. sep. 2017 14:35 - Sist endret 22. sep. 2017 12:53